Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


16.06.2014  11:30

Деловно комуницирање

EKONOMSKA KIBERNETIKA - stara programa

Ekonomska_kibernetika_stara_programa_13_06_2014.doc rezultati

Е-Маркетинг

WebRezE_MVtorCiklus_16_06_2014.doc Rezultati E - Marketing 16_06_2014

16.06.2014  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO - II ciklus na studii

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_16_06_2014.xlsx konecni rezultati

13.06.2014  11:30

Однесување на потрошувачите

Konecni_rezz_Оdnesuvanje_na_potrosuvacite_JUNI_2014_web.xls Konecni rezz. Odnesuvanje na potrosuvacite juni 2014

Пазар на капитал и финансиски институции

Pazar na capital I finansiski institucii-II ciklus na studii

Pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_13_06_2014_komisiski_web.xlsx Pazar na kapital i finansiski institucii rezz., KOMISISKI
pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_13_06_2014.xlsx konecni rezultati

13.06.2014  09:30

Финансиска теорија и политика

FTP_juni2014_konecna_matrica.xls konecni rezultati
FTP_2pop_juni2014.doc konecni kolokvium
FTP_starajuni2014.doc konecni stara

12.06.2014  12:35

Монетарна економија

monetarna_ekonomija.doc КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕДМЕТОТ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

12.06.2014  11:30

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2014; Практичен дел од испитот;

BP_12_06_2014_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_16_06_2014_pop_2_kolokvium_konecni_web.pdf ЕКТС; Теоретски дел - поправен втор колоквиум; Конечни резултати
BP_16_06_2014_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Теоретски дел - целосен испит; Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_12_06_2014_zavrsno_ocenuvanje_treti_semestar_web.pdf ЕКТС; Трети семестар; Завршно оценување
BP_EKTS_1_ciklus_12_06_2014_zavrsno_ocenuvanje_petti_semestar_web.pdf ЕКТС; Петти семестар; Завршно оценување

12.06.2014  09:30

Финансиски менаџмент

FM_juni2014_konecna_matrica.xls konecni rezultati
FM_2pop_juni2014.doc konecni kolokvium
FM_stara_juni2014.doc konecni stara

11.06.2014  11:30

Девизен систем и девизно работење

Matrica_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_DS_juni_2014_КONECNI_web.xls Ispit i kontinuirano ocenuvanje-vkupni DS juni 2014_KONECNI
Devizen_ispit_stara_programa_juni_2014_Konecni_web.doc DS stara programa juni 2014_KONECNI

Монетарна економија

atrica_vkupni_Monetarna_ekonomija_juni_2014_KONECNI_web.xls Monetarna rezz., vkupni, ispit i kontinuiano ocenuvanje_KONECNI
montarna_ispit_stara_programa_juni_2014.doc Monetarna ekonomija, ispit, stara programa, juni 2014

11.06.2014  09:30

Стратегиски менаџмент

ispit_SM_ekts_11_06_2014_web.doc preliminarni rezltati
vtor_popraven_kolok_SM_11_06_2014_web.doc preliminarni rezultati

Трговско право

VTOR_kolokvium_JUNI_2014_konecni_web.doc II kol konecni juni
rezultati_TP_ispit_juni_2014_konecni_web.doc ispit juni konecni
Konecni_Rezultati_TP_juni_2014_zbirni_web.xls ispit konecni zbirni juni

10.06.2014  12:30

Меѓународни бизнис финансии

mbf.doc КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕДМЕТОТ МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС ФИНАНСИИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

10.06.2014  11:30

Пари и банкарство

PB_juni2014_konecni.xls konecni rezultati
PB_2pop_juni2014_konecni.doc konecni kolokvium

10.06.2014  11:00

Деловна анализа

10_06_2014_Rezultati_Analiza_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa
10_06_2014_Rezultati_Analiza_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium
10_06_2014_Rezultati_matrica_na_polozeni_web.xls Konecni rezultati EKTS

10.06.2014  10:10

Стратегиски менаџмент

vtor ciklus

03_06_2014_ispit_SM.doc rezultati

10.06.2014  09:30

Квантитативни методи за деловно одлучување

ЕКТС

OBP_2014.pdf Оптимизација на бизнис процеси/Квантитативни методи за деловно одлучување

Rezultati_2014_06_10_Stara_programa.pdf Квантитативни методи за деловно одлучување

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus10_06_2014.doc Rezultati Marketing komunikacii 10_06_2014

09.06.2014  12:45

Банкарски менаџмент

bankarski menagment ispit stara 09.09.2914

web_ispit_BM_stara_programa_09_06_2014.doc bankarski menagment stara programa

web_vtor_popraven_kolok_BM_09_06_2014.doc banklarski menagment vtor popraven kolokvium

web_bankarski_menagment_09_06_2014.xls bankarski menagment ispit ekts

09.06.2014  11:30

Право на Европска унија

rez_PEU_јуни_2014.doc ispit juni

Управување со обртни средства

UPObrtni_vtorciklus_juni2014_web.xls konecni

09.06.2014  11:25

Меѓународен менаџмент

preliminarni rezultati

juni_2014.xls preliminarni
juni_2014_STARA.doc preliminarni

09.06.2014  09:30

Бизнис логистика

vtor_popraven_kolok_09_06_2014_web.doc preliminarni rezultati
ispit_ekts_09_06_2014_web.doc preliminarni rezltati

05.06.2014  11:30

Вовед во економската глобализација

05_06_2014_Rezultati_ЕГ.xls Konecni rezultati

Менаџмент информациски системи

rezultati_MIS_vtor_ciklus_junska_sesija_2014_web.xls Rezultati MIS-VTOR CIKLUS

Сметководствен менаџмент

SM_neof_rezultati_KTS_ispit_jun_05_2014_web.doc SM neof., rezz., KTS ispit, juni 5 2014
SM_neof_rezultati_od_II_kol_jun_05_2014_web.doc SM-neof.,rezz., od II kol 5 juni 2014
SM_rezultati_stara_progr_jun_05_2014_web.doc SM-rezz stara programa 05 juni 2014
Preliminarni_rezultati_od_kont_ocenuvanje_SM_juni_2014_web.xls Prel., rezz od kont.ocenuvanje SM, juni 2014

05.06.2014  09:30

Маркетинг

ispit_mam_stara_programa_05_06_2014_web-0.doc preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_popraven_05_06_2014_web-0.doc preliminarni rezultati
marketing_menazment_preliminarna_matrica_web.xls preliminarni rezultati

Маркетинг менаџмент

05_06_2014_ispit_mam_ekts.pdf konecni rezultati

Меѓународна економија

stara_programa-8.doc konecni rezultati
web_2_popraven_kolokvium-0.doc konecni rezultati
web_megunarodna_ekonomija.xls konecni rezultati

04.06.2014  11:40

Интернa и екстерна ревизија

interna_i_eksterna_revizija_ispit_04_06_2014.xlsx konecni rezultati

04.06.2014  11:35

Ревизија

II_kolokvium_revizija_04_06_2014.docx konecni rezultati
revizija_ispit_04_06_2014.xlsx konecni rezultati

04.06.2014  11:30

Макроекономска анализа и политика

makro_ekonomska_analiza_i_politika_ispit_04_06_2014_int.xlsx makroekonomska analiza i politika juni 2014 ispit
makroekonomska_analiza_i_politika_kolokvium_04_06_2014_int.docx makroekonomska analiza i politika vtor popraven kolokvium juni 2014 konecni
makroekonomska_analiza_ispit_04_06_2014_int.xlsx makroekonomska analiza ispit juni 2014 konecni
makroekonomska_analiza_kolokvium_04_06_2014_int.docx makroekonomska analiza juni 2014 vtor kolokvium

04.06.2014  09:30

Проектен менаџмент

web_proekten_menadzment_2_ciklus.xls preliminarni rezultati

03.06.2014  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP_rezultati_zbirni_juni_2014_web.xls MSP zbirni juni 2014 -konecni
rezultati_vtor_kolokvium_јуни_konecni_web.doc MSP II kol.,juni 2014-web
rezultati_ispit_juni_konecni_web.doc MSP rezz juni 2014 -konecni

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni_FInansisko_smetkovodstvo_03_06_2014_web.xls Preliminarni rezultati 2 ciklus

03.06.2014  09:30

Менаџмент

Menagment_juni_2014_konecni.xls konecni

Организациски менаџмент

Organizaciski_menagment_juni2014_web.xls preliminarni

02.06.2014  11:30

Инвестиционен менаџмент

Rezultati_IM_02_06_2014.xls Konecni rezultati
02_06_2014_Rezultati_IM_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa

Економска глобализација

Konecni_globalizacija_02_06_2014_web.xls Konecni rezultati-2 ciklus

02.06.2014  09:30

Електронски бизнис

web_2_kolokvium-1.doc konecni rezultati
web_ispit_e_biznis.xls konecni rezultati

Електронско банкарство 1

web_2_kolokvium-2.doc konecni rezultati
web_ispit_e_bankarstvo.xls konecni rezultati

02.06.2014  09:15

Меѓународни сметководствени стандарди

MEGUNARODNI REVIZORSKI STANDARDI stara programa

MRS_stara_programa_02_06_2014.xlsx konecni rezultati

30.05.2014  11:35

Фискална ревизија

fiskalna_revizija_ispit_30_05_2014.xlsx konecni rezultati

30.05.2014  11:30

Европска економска интеграција

EEI_30_05_2014.pdf EEI 30_05_2014

Економија на Европска унија

EEU_30_05_2014.pdf EEU 30_05_2014
EEU_II_KOLOKVIUM_30_05_2014.pdf EEU_vtor kolokvium_30_05_2014

Бизнис Информатика

Informatika_preliminarna_matrica.pdf Прелиминарни резултати практично и теоретско полагање

30.05.2014  11:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni_menagerska_30_05_2014_web.xls Preliminarni rezultati 2 ciklus menagerska ekonomija

30.05.2014  09:30

Математика за економисти

30_05_2014_Rezultati_matematika_na_polozeni_web.xls Konecni rezultati
30_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Менаџмент информациски системи

30_05_2014_Rezultati_MIS_EKTS_web.xls Konecni rezultati MIS EKTS
30_05_2014_Rezultati_MIS_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa

Финансиска и актуарска математика

30_05_2014_Rezultati_Finansiska_i_aktuarska_matematika_na_polozeni_web.xls Konecni rezultati
30_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_FIM_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Ревизија - напредно ниво

revizija_II_ciklus_30_05_2014.xlsx konecni rezultati

29.05.2014  12:00

Претприемништво и мали бизниси

preliminrani pretpriemnistvo juni 2014 vtor kolokvium

Pretpriemnistvo_II_kolokvium_29_05_2014_juni_int.docx preliminrani pretpriemnistvo juni 2014 vtor kolokvium
pretpriemnistvo_juni_2014_preliminarni_int.xls preliminrani pretpriemnistvo juni 2014 ispit

29.05.2014  11:30

Економија на труд

Zavrsno_ocenuvanje_juni_2014_ekonomija_na_trud.pdf Завршно оценување, јуни 2014

29.05.2014  09:30

Принципи и организација на сметководството

29_05_2014_Rezultati_PIOS_web.xls Konecni rezultati
29_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_PIOS_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Теорија на трошоци и цени

TiC_neof_rez_KTS_ispit_29_maj_2014_web.doc TiC neof., rezz., KTS ispit 29 maj 2014
TiC_neof_rezultati_od_II_kol_maj_29_2014_web.doc TiC- neof., rezz., II kol. 29 maj 2014
TTC_rez_stara_progr_29_maj_2014_web.doc TTC.rez. stara programa., 29 maj 2014
Neof_rezultati_TiC_od_ispitot_i_kontinuiranoto_ocenuvanje_29_05_2014_web.xlsx Neof.rezz., TiC 29.05.2014

28.05.2014  12:45

Теорија и политика на економски развој

Ekonomika na investiciite so razvoj stara programa juni 2014

Ekonomika_na_investiciite_so_razvoj_juni_2014_int.doc Ekonomika na investiciite so razvoj stara programa juni 2014

28.05.2014  11:30

Деловно комуницирање

WebRezDKVtorCiklus28_05_2014.doc Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje 28_05_2014

Маркетинг информациски систем

MIS ispit-stara programa

05RezMIS14.doc rezultati
internet_marketing_II_kolokvium_28_05_2014.docx konecni rezultati
MIS_II_popraven_kolokvium_28_05_2014.docx konecni rezultati
internet_marketing_28_05_2014.xlsx konecni rezultati
marketing_informacionen_sistem_28_05_2014.xlsx konecni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

MUD_II_popraven_kolokvium_28_05_2014.docx konecni rezultati
marketing_na_usluzni_dejnosti_28_05_2014.xlsx konecni rezultati

28.05.2014  09:30

Економика на надворешна трговија

web_ENT_ekts.xls konecni rezultati
web_ENT_stara.doc konecni rezultati

Меѓународен бизнис

web_megunaroden_biznis.xls konecni rezultati
web_2_popraven_kolokvium.doc konecni rezultati

Меѓународна економија

MNK i strategiski alijansi

web_MNK_i_strategiski_alijansi.xls konecni rezultati

27.05.2014  11:50

WEB дизајн

Конечни резултати јунски испитен рок

22_05_2014_Rezultati_junska_sesija.xls Конечни резултати јунски испитен рок

27.05.2014  11:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ekts ispit

DSSNO_ekts_21_05_2014.doc konecni

DSSNO_stara_pro_21_05_2014.doc konecni

Статистика за економисти

Прелиминарни резултати-втор поправен колоквиум-практичен дел

23_05_2014_vtor_popraven_prakticen.xls Прелиминрани резултати-втор поправен практичен

27.05.2014  11:30

Практикум за менаџерско сметководство

Praktikum_juni2014.doc EKTS preliminarni
Praktikum_stara_juni2014.doc stara programa

Финансиски пазари и институции

FPI_ispit_27_05_2014_stara_programa.docx konecni rezultati
Finasiski_pazari_i_institucii_27_05_2014_konecna_matrica.xls konecni rezultati
II_popraven_kolokvium_finansiski_pazari_i_institucii_27_05_2014.docx konecni rezultati

Меѓународен бизнис - напредно ниво

web_megunaroden_biznis_2_ciklus.xls konecni rezultati

27.05.2014  10:00

Деловна информатика

junska ispitna sesija- pismen del

DI_2014_05_27_EKTS_BI_pismen_del_INT.doc junska ispitna sesija (EKTS- BI)- pismen del

27.05.2014  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

rezultati_modeliranje_juni_2014_stara_web.doc Rezultati modeliranje stara programa
rezultati_modeliranje_juni_2014_ekts_web.xls Rezultati modeliranje EKTS

Сметководство

Smetkovodstvo_II_popraven_kolokvium_27_05_2014.doc konecni rezultati
smetkovodstvo_ispit_27_05_2014.xlsx konecni rezultati

Теориска статистика

teoriska_statistika_juni_2014_web.xls Teoriska statistika rezultati

26.05.2014  10:00

Маркетинг

Marketing napredno nivo (vtor ciklus studii)

ispit_marketing_26_05_2014_web.doc preliminarni rezltati

26.05.2014  09:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

26_05_2014.xls испит ектс
II_kol_26_05_2014.doc втор колоквиум

Меѓународни односи

26_05_2014_Rezultati_Odnosi_web.xls Konecni rezultati
26_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_MO_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_juni2014_konecni_web.xls konecna matrica
MCR_juni2014_konecni_web.doc konecni kolokvium

Основи на економијата

26_05_2014_Rezultati_osnovi_na_ekonomija_web.xls Konecni rezultati
26_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium
Rezultati_stara_politicka_ekonomija_26_05_2014_web.doc Konecni rezultati stara programa

Портфолио менаџмент

Portfolio_vtorciklusjuni2014_WEB.xls preliminarni

23.05.2014  13:30

Статистика за економисти

vtor i vtor popraven kolokvium - pismen del

RezSE_Vtor_i_Vtor_popravenKoll_Pismen_del_23_05_2014_INT.doc vtor i vtor popraven kolokvium - pismen del

23.05.2014  11:30

Меѓународни финансии

MF_juni2014_konecni_web.xls konecna matrica
MF_2pop_juni2014_web.doc konecni kolokvium
MF_staraprograma_jun2014_web.doc konecni stara

23.05.2014  09:30

Маркетинг истражување

vtor_popraven_kolok_23_05_2014_web.doc preliminarni rezultati
ispit_ekts_MI_23_05_2014_web.doc preliminarni rezultati

Статистика за економисти

vtor i vtor popraven kolokvium- pismen del

RezSE_stara_programa_23_05_2014_INT.doc junks ispitna sesija- stara programa

Известување

RezSE_junska_sesija_23_05_2014_INT.xls junska ispitna sesija- evidencija na kontinuiranata proverka i rezultati od zavrsnoto ocenuvanje

RezSEM_23_05_2014_INT.xls Јунска испитна сесија - завршно оценување (статистика за еконопмисти и менаџери)
RezSE_04_08_23_05_2014_INT.xls Јунска испитна сесија - завршно оценување (статистика за еконопмисти /04-08)

Теорија на извадоци и планирање на експерименти

junska ispitna sesija

rezTI_23_05_2014_INT.doc junska ispitna sesija

22.05.2014  11:30

Деловно комуницирање

DK_juni2014_web.xls konecna matrica

Социологија

Sociologija_2pop_2014juni_web.doc konecni kolokvium
Sociologija_juni2014_konecna_matrica_web.xls konecna matrica

22.05.2014  11:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

DSSNO_vtor_21_05_2014.doc preliminarni

21.05.2014  11:30

Деловна информатика

junska ispitna sesija (EKTS- DSI i izborni)

RezDI21_05_2014_EKTS_DSI_i_izborni_zavrsno_ocenuvanje_INT.xls junska ispitna sesija (EKTS- DSI i izborni)- zavrsno ocenuvanje

RezDI_EKTS_BI_21_05_2014_zavrsno_ocenuvanje_INT.xls junska ispitna sesija (EKTS- BI)- zavrsno ocenuvanje

DI_2014_05_21_EKTS_BI_prakticen_del_INT.doc Junska ispitna sesija- (EKTS-BI) - prakticen del

Експертски системи

junska ispitna sesija

RezES21_05_2014.doc junska ispitna sesija

Меѓународни институции и организации

MIO_21_05_2014.pdf MIO 21_05_2014

Финансиско сметководство

21_05_2014_Rezultati_FS_web.xls Konecni rezultati
Konecni_FS2_stara_21_05_2014_web.doc Konecni rezultati stara programa
21_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

23 Јуни 2014

СООПШТЕНИЕ

повеќе

18 Јуни 2014

Менаџмент и Организациски менаџмент

повеќе

16 Јуни 2014

 СООПШТЕНИЕ - ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ и СМЕТКОВОДСТВО

повеќе
сите документи