Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


04.12.2014  11:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

DSSNO_prv_kolokvium_07_11_2014.doc konecni

28.11.2014  11:00

Е-Маркетинг

WebRezE_M_TretCiklus28_11_2014.doc Preliminarni rezultati E - Marketing Tret ciklus 28_11_2014

25.11.2014  11:00

Стратегиски менаџмент

postdiplomski studii

25_11_2014_ispit_postdiplomski_web.doc preliminarni rezultati

24.11.2014  13:55

Банкарски менаџмент

bankarski menagment vtor popraven kolokv. 10.11.2014

web_vtor_popraven_kolok_BM_10_11_2014.doc bankarski menagment vtor kolokv.

web_bankarski_menagment_10_11_2014.xls bankarski menagment

22.11.2014  11:00

Основи на економијата

Економија-трет циклус

Preliminarni_rezultati_ekonomija_tret_ciklus_22_11_2014_web.doc Preliminarni rezultati Ekonomija-tret ciklus

21.11.2014  13:30

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_II_ciklus_21_11_2014.xls konecni rezultati

21.11.2014  11:00

Маркетинг

tret ciklus studii

marketing_3_ciklus_21_11_2014_web.doc rezultati

18.11.2014  13:30

Меѓународни бизнис финансии

Konecni_rezultati_Vtor_ciklus_Megu_biz_finansii_ноември.xls Rezz, MBF -noemvri 2014

17.11.2014  09:30

Е-Маркетинг

WebRezE_MVtorCiklus17_11_2014.doc Preliminarni rezultati E - Marketing 17_11_2014

14.11.2014  13:30

Однесување на потрошувачите

ispit_Оdnesuvanje_na_potrosuvacite_14_11_2014.xls konecni rezultati

Финансиска теорија и политика

FTP_noem_2014_konecni.xls konecni rezultati

Вовед во бизнис

Ekonomika_na_pretprijatija_14_11_2014.pdf ekonomika na pretprijatija 14_11_2014
Voved_vo_biznis_14_11_2014.pdf voved vo biznis 14_11_2014
Voved_vo_biznis_II_KOLOKVIUM_14_11_2014.pdf voved vo biznis_vtor kolokvium_14_11_2014

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus14_11_2014.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 14_11_2014

13.11.2014  13:30

Финансиски менаџмент

FM_noem_2014_konecni.xls konecni rezultati od ispit

Финансиско сметководство

13_11_2014_Rezultati_FS_web.xls Konecni rezultati FS ispit

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni_menaxerska_13_11_2014.xls Preliminarni rezultati Menagerska ekonomija-2 ciklus

13.11.2014  09:00

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Preliminarni_MS_13_11_2014_web.xls Preliminarni rezultati MS-napredno nivo

12.11.2014  13:30

Девизен систем и девизно работење

DS_ноември_2014_WEB.xls Konecni rezz DS noemvri 2014

Маркетинг менаџмент

vtor ciklus

ispit_13_11_2014_web.doc preliminarni rezultati

Монетарна економија

Konecni_rezz_Monetarna_ekonomija_noemvri_2014_web.xls Konecni rezz, Monetarna ekonomija noemvri 2014

Трговско право

Ispit_TP_noemvri_i_zvirni_web.doc Ispit TP noemvri konecni zbirni

11.11.2014  13:30

Деловна анализа

11_11_2014_Preliminarni_rezultati_Analiza_EKTS_web.xls Preliminarni rezultati Analiza ispit

Пари и банкарство

PB_noemvri_2014_konecni.xls konecni rezultati od ispit

Стратегиски менаџмент

ispit_12_11_2014.doc preliminarni rezultati

11.11.2014  09:30

Управување со обртни средства

UPObrtni_vtorciklus_noemvri2014_konecni.xls konecni rezultati od vtor ciklus

10.11.2014  13:30

Меѓународен менаџмент

прелиминарни резултати

noemvri_ispit_2014.xls прелиминарни резултати

Проектен менаџмент

ispit_web-2.xls konecni rezultati

Бизнис логистика

ispit_ekts_10_11_2014_web.doc preliminarni rezultati

Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2014

BP_10_11_2014_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_17_11_2014_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_10_11_2014_zavrsno_ocenuvanje_petti_semestar_web.pdf ЕКТС; Петти семестар; Завршно оценување
BP_EKTS_1_ciklus_10_11_2014_zavrsno_ocenuvanje_treti_semestar_web.pdf ЕКТС; Трети семестар; Завршно оценување

08.11.2014  11:00

Менаџмент

Menagment_1kol_2014_WEB_konecni.doc I kol.Menagment noemvri 2014-konecni

Однесување на потрошувачите

I_kolokvium_odnesuvanje_na_potrosuvacite_08_11_2014.doc konecni rezultati

08.11.2014  08:30

Маркетинг на услужни дејности

MYD_I_kolokvium_08_11_2014.doc konecni rezultati

Основи на економијата

08_11_2014_Preliminarni_rezultati_prv_kolokvium_web.xls Preliminarni rezultati ekonomija prv kolokvium

Деловна информатика

Prv kolokvium

PrelListaDi_PrvKol_08_11_2014_INT.doc Prv kolokvium
Di_PrvKol_08_11_2014_ИНТ.doc Prv kolokvium

07.11.2014  13:30

Вовед во економската глобализација

07_11_2014_Preliminarna_ЕГ.xls Preliminarni rezultati EG ispit

Меѓународна економија

ispit_web-3.xls konecni rezultati

Сметководствен менаџмент

SM_rezul_EKTS_07_ноември_2014_web.xlsx Prel. rezz, SM matrica noemvri 2014

07.11.2014  11:00

Меѓународна економија

1_kolokvium_web.doc konecni rezultati

Теорија на трошоци и цени

TiC_rezultati_od_I_kol_noem_07_2014_web.doc TiC I kol , noemvri 2014

Бренд менаџмент

prv_kolokvium_BМ_07_11_2014_web.doc preliminarni rezultati

07.11.2014  08:30

Пари и банкарство

PB_prv_kolokvium_konecni.xls konecni rezultati od prv kolokvium

Бизнис логистика

prv kolokvium

prv_kolokvium_BL_07_11_2014_web.doc preliminarni rezultati

06.11.2014  13:30

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska_analiza_06_11_2014_ispit_int.xlsx ispit makroekonomska analiza noemvri 2014
makroekonomska_analiza_i_politika_06_11_2014_ispit_int.xlsx ispit makroekonomska analiza i politika noemvri 2014

Ревизија

revizija_ispit_06_11_2014-0.xls konecni rezultati

06.11.2014  08:30

Финансиско сметководство

06_11_2014_Rezultati_prv_kolokvium_web.xls Konecni rezultati FS prv kolokvium

Берзанско работење

конечни резултати

I_kol.doc конечни резултати

Бизнис информатика

BI_noemvri_prv_kolokvium_konecni.xls prv kolokvium konecni rezultati
BI_noemvri_ispit_konecni.xlsx ispit konecni rezultati

05.11.2014  13:30

Меѓународно стопанско право

MSP_rezultati_zbirni_Ноември_2014_web.xls MSP zbirni noemvri 2014 -Konecni

Менаџмент

Menagment_ноември2014_web.xls Prel., rezz., menadzmnet noemvri 2014

Меѓународен бизнис - напредно ниво

11_2014-0.doc меѓународен бизнис-напредно ниво

Организациски менаџмент

Organizaciski_menagment_ноември_2014_web.xls Prel.rezz., Organizaciski menadzmnet noemvri 2014

05.11.2014  11:30

Ревизија

Revizija_I_kolokvium_05_11_2014.doc konecni rezultati

05.11.2014  11:20

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

I_kolokvium_tper_05_11_2014_int.doc prv kolokvium noemvri 2014

05.11.2014  11:00

Електронско банкарство 1

Прв колоквиум

Prv_kolokvium_Preliminarni_rezultati_elektronsko_bankarstvo.pdf Прелиминарни резултати Прв Колоквиум
Konecni_rezultati_ebankarstvo_prv_kolokvium.pdf Конечни резултати

05.11.2014  08:30

Маркетинг

prv_kolokvium_marketing_05_11_2014_web.doc preliminarni rezultati

04.11.2014  13:30

Електронски бизнис

ispit_web.xls konecni rezultati

Инвестиционен менаџмент

04_11_2014_Konecni_rezultati_IM_EKTS_web.xls Konecni rezultati ispit IM

Електронско банкарство 1

ispit_web-1.xls konecni rezultati

04.11.2014  11:25

Деловно планирање

Rezultati noemvriski ispiten rok

dp_noemvri_2014.xls Rezultati noemvriski ispiten rok

Бизнис политика и стратегија

Rezultati noemvriski ispiten rok

bps_noemvri_2014.xls Rezultati noemvriski ispiten rok

04.11.2014  11:00

Електронски бизнис

1_kolokvium_web-0.doc konecni rezultati

Економија на иновации

прелиминарни резултати од прв колоквиум по предметот Економија на иновации

ekonomija_na_inovacii_prv_kolokvium_04_11_2014copy.doc прелиминарни резултати од прв колоквиум по предметот Економија на иновации

04.11.2014  08:30

Инвестиционен менаџмент

04_11_2014_Preliminarni_rezultati_prv_kolokvium_IM_web.xls Preliminarni rezultati prv kolokvium IM

Меѓународни односи

04_11_2014_Rezultati_prv_kolokvium_MO_web.xls Konecni rezultati prv kolokvium odnosi

Сметководство

smetkovodstvo_I_kolokvium_04_11_2014.doc preliminarni rezultati

03.11.2014  13:30

Европска економска интеграција

EEI_03_11_2014.pdf EEI 03_11_2014

Маркетинг

vtor ciklus studii

ispit_03_11_2014.doc preliminarni rezultati

Математика за економисти

03_11_2014_Rezultati_ispit_matemtika_web.xls Konecni rezultati matematika
rezultati_matematika_vtor_kolokvium_noemvriska_sesija_2014_web-0.doc Konecni rezultati 2 popraven kolokvium matematika

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациони системи

rezultati_E_Biznis_IS_ispit_noemvriska_sesija_2014_web.doc Rezultati ispit E-biznis informacioni sistemi

Финансиска и актуарска математика

rezultati_FAM_prv_kolokvium_noemvriska_sesija_2014_web.doc Rezultati 2 kolovium FAM
03_11_2014_Rezultati_Finansiska_i_aktuarska_matematika_web.xls Konecni rezultati FAM

Фискална ревизија

FR_ispit_03_11_2014.xls konecni rezultati

Економија на Европска унија

EEU_03_11_2014.pdf EEU 03_11_2014
EEU_II_KOLOKVIUM_03_11_2014.pdf EEU vtor kolokvium 03_11_2014

Ревизија - напредно ниво

revizija_napredno_nivo_03_11_2014.xls konecni rezultati

03.11.2014  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_I_kolokvium_03_11_2014.doc konecni rezultati

Практикум за менаџерско сметководство

03_11_2014_Rezultati_prv_kolokvium_Praktikum_web.xls Konecni rezultati prv kolokvium praktikum

03.11.2014  08:30

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska_analiza_I_kolokvium_03_11_2014_int.doc prv kolokvium noemvri 2014

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациони системи

03_11_2014_Rezultati_prakticen_del_prv_kolokvium_komisiski_web.doc Rezultati prakticen del komisiski
03_11_2014_Rezultati_prakticen_del_prv_kolokvium_web.doc Rezultati prakticen del
03_11_2014_Rezultati_teoretski_del_prv_kolokvium_komisiski_web.doc Rezultati teoretski del komisiski
03_11_2014_Rezultati_teoretski_del_prv_kolokvium_web.doc Rezultati teoretski del

Интернет технологии

Прв колоквиум

IT_Prv_kolokvium_03_11_2014_konecni_web.pdf Конечни резултати

01.11.2014  11:00

Деловно комуницирање

Прв Колоквиум

Preliminarni_rezultati_Delovno_Komuniciranje_Prv_Kolokvium.pdf Прелиминарни резултати Прв Колоквиум
konecni_prv_kolok_za_web.pdf Конечни резултати прв колоквиум

Маркетинг истражување

prv_kolokvium_MI_01_11_2014_web.doc preliminarni rezultati

Бази на податоци

Прв колоквиум

BP_Prv_kolokvium_01_11_2014_konecni_web.pdf Конечни резултати

01.11.2014  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски 1 - I (прв) колоквиум Ное 2014

BE_1_I_kol_Noe_2014_prelim_web.docx Деловен англиски 1 - прелиминарни резултати од I (прв) колоквиум Ное 2014

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

prv_kol-1.doc конечни резултати

Француски јазик

Прв колоквиум

DFJ_1_Kolokvium_1_2014_2015_Internet.docx Резултати од првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

31.10.2014  13:30

Канали на дистрибуција

MK_31_10_2014_ispit_ekts_web.xls preliminarni rezultati
MK_31_10_2014_ispit_ekts_web_konecni.xls Konecni rezultati

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo_ispit_31_10_2014_int.xlsx ispit noemvri 2014

Принципи и организација на сметководството

31_10_2014_Rezultati_PIOS_web.xls Konecni rezultati PIOS ispit
31_10_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_PIOS_web.xls Konecni rezultati PIOS vtor popraven kolokvium

Теорија на трошоци и цени

TiC_prel_rezultati_noemvri_2014_web.doc TiC prel., rezz, ispit, noemvri 2014

Меѓународна трговија - втор циклус

11_2014.doc rezultati megunarodna trgovija-vtor ciklus

30.10.2014  13:30

Економика на надворешна трговија

MNK I STRATEGISKI ALIJANSI

web_MNK_i_strategiski_alijansi-0.xls konecni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

MIS_II_kolokvium_30_10_2014.doc konecni rezultati
MIS_ispit_30_10_2014.xls konecni rezultati
MYD_ispit_30_10_2014.xls konecni rezultati
Internet_marketing_30_10_2014.doc konecni rezultati

Меѓународен бизнис

2_popraven_kolokvium_web.docx konecni rezultati
ispit_web-0.xls konecni rezultati

Е-бизнис менаџмент

web_e_biznis_mendazment.xlsx konecni rezultati

29.10.2014  13:30

Моделирање на економски појави и процеси

MODELIRANJE_NOEMVRI_2014_web.xls Konecni rezultati modeliranje

Сметководство

smetkovodstvo_ispit_29_10_2014.xls konecni rezultati

Финансиски пазари и институции

FPI_ispit_29_10_2014.xls konecni rezultati
vtor_kolokvium_FPI_29_10_2014.doc konecni rezultati

28.10.2014  13:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

danocno_noemvri-0.xls preliminarni rezultati

Меѓународни односи

28_10_2014_Rezultati_Odnosi.xls Konecni rezultati ispit odnosi

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_ноември_2014_web_KONECNI.xls MCR-noemvri 2014-konecni

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука