Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


22.06.2016  11:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

22_06_2016.xls preliminarni rezultati

22.06.2016  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO - II CIKLUS NA STUDII

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_22_06_2016.xls rezultati

21.06.2016  11:30

Иновации и интелектуална сопственост

Preliiminarni_rezultati_Inovacii_i_int_sopstvenost_juni_2016.pdf preliminarni rezultati

20.06.2016  11:30

Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

20_06_2016_proekten_menazment_komisiski.pdf rezultati
20_06_2016_proekten_menazment.pdf rezultati

20.06.2016  10:00

Меѓународни бизнис финансии

mbf_ispit.pdf Меѓународни бизнис финансии испит

19.06.2016  00:30

Маркетинг и иновации

juni_inovacii.xls konecni rezultati

16.06.2016  23:20

Интернет маркетинг

Juni_Internet.xls konecni rezultati

15.06.2016  11:30

Инвестиционен менаџмент

IM_15_06_2016_ispit_i_kolokvium.xls konecni rezultati
15_06_2016_II_pop_kol_Investiciski_menadzment.doc konecni rezultati

Претприемништво и мали бизниси

Pretpriemnistvo_II_pop_kolokvium_15_06_2016_net.doc konecni II kolokvium juni 2016
15_06_2016_pretpriemnistvo_ispit_i_konrinuirano_1.xls konecni rezultati juni 2016

Управување со обртни средства

UOS_15_06_2016.pdf rezultati

14.06.2016  22:35

Однесување на потрошувачите

juni_odnesuvanje.xls konecni rezultati

14.06.2016  11:30

Пари и банкарство

PB_ispit_i_vtor_popraven_kolok_14_06_2016.pdf preliminarni rezultati
PB_ispit_i_vtor_popraven_kolok_14_06_2016_konecni.pdf rezultati

Финансиски менаџмент

rezultati od vtor popraven, ispit i kontinuirano ocenuvanje.

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_FM_14_06_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_FM_14_06_2016_konecni.pdf rezultati

14.06.2016  11:00

Бренд менаџмент

Rezultati_Brend_menadzment_ISPIT_juni_web_prelinimarni.doc Rezultati od odrzaniot ISPIT
Brend_menadzment_vtor_popraven_kol_JUNI_prelinimarni-0.doc Rezultati od vtoriot popraven kolokvium

14.06.2016  10:00

Монетарна економија

monetarna_ispit.pdf Монетарна економија испит

14.06.2016  09:30

Напредно компјутерско програмирање

Јунска испитна сесија, 2016

NKP_002_14_06_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 4. семестар; Завршно оценување

13.06.2016  11:30

Право на Европска унија

PEU_јуни_2016_vtor_ciklus_web.doc PEU II ciklus juni

Вовед во бизнис

VB_vtor_popraven_kolokvium_13_06_2016.xls konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A. Dichovska
VB_ispit_13_06_216_konecni.xls konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A. Dichovska

Оптимизација на бизнис процеси

2016_06_13_OBP_2.pdf rezultati

13.06.2016  09:30

Финансиско сметководство

13_06_2016_FS_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
13_06_2016_II_pop_kol_FS.doc konecni rezultati

Финансиско сметководство - напредно ниво

13_06_2016_Finansisko_smetkovodstvo_II_ciklus.xls rezultati

10.06.2016  11:30

Маркетинг

vtor ciklus studii

ispit_marketing_10_06_2016.pdf rezultati

Меѓународно стопанско право

II_kolokvium_konecni_juni_2016_web.doc MSP II kol juni konecni
ispit_juni_konecni_web-0.doc MSP ispit kuni konecni

Менаџмент

Menadzment_vtor_popraven_kol_JUNI_prelinimarni.doc Rezultati vtor kolokvium Menadzment 10.06.2016
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_Menazment_10_06_2016.xls preliminarni rezultati
Rezultati_ispit_Menazment_10_06_2016.xls preliminarni rezultati

Финансиска теорија и политика

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_10_06_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_10_06_2016_konecni.pdf rezultati

Портфолио менаџмент

10_06_2016_portfolio_menazment.pdf rezultati

Бизнис логистика

10_06_2016_ispit_i_vtor_kolok_BL.pdf preliminarni rezultati
10_06_2016_ispit_i_vtor_kolok_BL_konecni.pdf rezultati

10.06.2016  09:30

Меѓународно стопанско право

zbirni_juni_2016_web.xls konecni rezultati

Право на Европска унија

rez_PEU_juni_2016_web.doc PEU ispit juni konecni

10.06.2016  09:20

WEB дизајн

Rezultati jusnki ispiten rok

Preliminarni_rezultati_Web_dizajn.xls Preliminarni rezultati-Junski ispiten rok
08_06_2016_Vtor_kolokvium_Prakticen_del.xls Vtor kolokvium prakticen del
08_06_2016_Vtor_kolokvium_Teoretski_del.xls Vtor kolokvium teoretski del

Клауд компјутинг

Rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni_rezultati_Cloud_computing.xls Preliminarni rezultati-Junski ispiten rok

09.06.2016  11:30

Вовед во економската глобализација

09_06_2016_globalizacija_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
09_06_2016_II_pop_kol_globalizacija.doc konecni rezultati

Сметководствен менаџмент

SM_kon_rez_II_kol_09_jun_2016.doc konecni rezultati
SM_kon_rez_ispit_09_jun_2016.doc konecni rezultati
SM_kon_rez_juni_2016.xls konecni rezultati

09.06.2016  09:30

Економетрија

Ekonometrija_juni_2016.pdf preliminarni rezultati
Zavrsno_ocenuvanje_juni_2016_ekonometrija_1.pdf rezultati

Меѓународна економија

ispit i vtor popraven kolokvium

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_09_06_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_09_06_2016_konecni.pdf rezultati

Економија на труд

Ekonomija_na_trud_juni_2016.pdf preliminarni rezultati
Zavrsno_ocenuvanje_juni_2016_ekonomija_na_trud.pdf Konecni rezultati

08.06.2016  11:30

Деловно комуницирање

DK_08_06_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Деловно планирање

BIZNIS PLANIRANJE

Junski_ispiten_rok_BP_za_WEB.xls konecni rezultati
Junski_ispiten_rok_DP_za_WEB.xls konecni rezultati

Социологија

08_06_2016_II_pop_kol_sociologija.doc konecni rezultati
sociologija_08_06_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Теорија на одлучување

Junski_ispiten_rok_TO_za_WEB.xls konecni rezultati

Е-Маркетинг

WebRezE_MVtorCiklus_08_06_2016.doc Preliminarni rezultati E - Marketing 08_06_2016

08.06.2016  11:10

Економија на иновации

preliminarni rezultati

ekonomija_na_inovacii_matrica_web.xls preliminarni ispit juni 2016
web_preliminarni_vtor_kolokvium_јuni_2016.doc preliminarni kolokvium juni 2016

08.06.2016  09:30

Маркетинг менаџмент

vtor ciklus

ispit_08_06_2016.pdf vtor ciklus studii

07.06.2016  11:30

Меѓународни односи

07_06_2016_ispit_i_kontinuirano_megunarodni_odnosi.xls konecni rezultati

Основи на економијата

Ispit_07_06_2016_KONECNI.pdf Ispit i vtor kolokvium_konecni_07_06_2016_d-r. Trajkova

07_06_2016_II_pop_kolokvium_osnovi_na_ek.doc konecni rezultati
07_06_2016_ispit_i_kontinuirano_osnovi_na_ekonomija.xls konecni rezultati

Маркетинг комуникации

WebMKVtorCiklus_07_06_2016.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 07_06_2016

07.06.2016  09:30

Електронски бизнис

ispit_Elektorosnki_biznis_07_06_2016.pdf preliminarni rezultati

Стратегиски менаџмент

07_06_2016_ispit_SM_vtor_ciklus.pdf vtor ciklus studii

Електронско банкарство 1

Испит

Juni_preliminarna_E_banking.pdf Прелиминарни

Проектен менаџмент

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_07_06_2016.pdf preliminarni rezultati
komisiski_07_06_2016.pdf rezultati

06.06.2016  15:30

Менаџмент информациски системи

MENADZMENT INFORMACISKI SISTEMI - II CIKLUS

06_06_2016_MIS_II_ciklus.xls rezultati

06.06.2016  11:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_ispit_konecni_27_05_2016.doc konecni

Европска економска интеграција

evropska_ekonomska_integracija_06_06_2016.pdf rezultati_evropska ekonomska integracija_06_06_2016

Фискална ревизија

FR_ispit_i_kontinuirano_06_06_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_FR_06_06_2016.pdf preliminarni rezultati
FR_ispit_i_kontinuirano_06_06_2016_konecni.pdf rezultati
vtor_popraven_kolok_FR_06_06_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Економија на Европска унија

ekonomija_na_evropska_unija_06_06_2016.pdf rezultati_ekonomija na evropska unija_06_06_2016
ekonomija_na_evropska_unija_II_kolokvium_06_06_2016.pdf rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_06_06_2016

06.06.2016  09:30

Математика за економисти

matematika_II_pop_kol_06_06_2016.doc konecni rezultati
06_06_2016_Matematika_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi

06_06_2016_E_biznis_inf_s_mi_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
E_biz_inf_sistemi_06_06_2016_II_kol_pop_PRAKTICEN.doc konecni rezultati
E_biz_inf_sistemi_06_06_2016_II_kol_pop_TEORETSKI.doc konecni rezultati
E_biz_inf_sistemi_06_06_2016_ispit_PRAKTICEN.doc konecni rezultati
E_biz_inf_sistemi_06_06_2016_ispit_TEORETSKI.doc konecni rezultati

Финансиска и актуарска математика

06_06_2016_ispit_i_kontinuirano_FAM.xls konecni rezultati
06_06_2016_ispit_i_kontinuirano_FAM-0.xls konecni rezultati

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Menadzersko_smetkovodstvo_II_ciklus_06_06_2016.xls rezultati

03.06.2016  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_ispit_i_kontinuirano_03_06_2016.xls konecni rezultati
MSS_II_pop_kolokvium_03_06_2016.doc konecni rezultati

Организација на ревизијата

OR_ispit_03_06_2016.xls konecni rezultati

03.06.2016  09:30

Економика на надворешна трговија

ENT_03_06_2016.pdf preliminarni rezultati
ENT_03_06_2016_konecni.pdf rezultati

Меѓународен бизнис

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_03_06_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_03_06_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_03_06_2016_konecni.pdf rezultati

МНК и стратегиски алијанси

MNK_03_06_2016.xls rezultati
MNK_03_06_2016-0.xls Konecni rezultati

Трговско право

II_kolokvium_juni_konecni_web.doc TP II kol konecni juni
konecni_rezz_juni_zbirni_web.xls konecni rezultati
ispit_juni_konecni_web.doc konecni rezultati

Менаџерска економија - II циклус на студии

03_06_2016_menadzerska_ekonomija_II_ciklus.xls konecni rezultati

Ревизија - напредно ниво

revizija_ispit_II_ciklus_03_06_2016.xls rezultati

Иновациски менаџмент

IM_vtor_popraven_kolokvium_03_06_2016.xls konecni rezultati
IM_konecna_ocenka_03_06_2016.xls konecni rezultati

02.06.2016  13:25

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЈУНСКА СЕСИЈА

web_matrica_2015_BI.xls матрица јуни 2016
WEB_ISPIT_juni_2016.doc испит јуни 2016
WEB_vtor_kolokvium_biznis_informatika_JUNI_2016.doc втор колоквиум јуни 2016

02.06.2016  11:30

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_junii_2016.xls rezultati

Практикум за менаџерско сметководство

02_06_2016_II_kol_praktikum.doc konecni rezultati
02_06_2016_ispit_i_kontinuirano_praktikum.xls konecni rezultati

Сметководство

Smetkovodstvo_II_pop_kol_02_06_2016.doc konecni rezultati
smetkovodstvo_ispit_i_kontinuirano_02_06_2016.xls konecni rezultati

Теорија на трошоци и цени

TiC_rezz_juni_2016.xls konecni rezultati
TiC_kon_rez_II_kol_02_jun_2016.doc konecni rezultati
TiC_kon_rez_ispit_02_jun_2016.doc konecni rezultati

02.06.2016  09:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

02_06_2016.doc konecni rezultati

Меѓународен бизнис - напредно ниво

06_2016-0.doc rezultati megunaroden biznis-napredno nivo

01.06.2016  09:30

Меѓународни финансии

rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_01_06_2016.pdf preliminarni rezultati
MF_vtor_popraven_kolok_01_06_2016_konecni.pdf Konecni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_01_06_2016_konecni.pdf rezultati

Основи на економијата

Ekonomija tret ciklus studii

Zavrsno_ocenuvanje_ekonomija_tret_ciklus_juni_2016.doc preliminarni rezultati

Статистика за економисти

Vtor i vtor popraven kolokvium

Rezultati_Vtor_i_vtor_popraven_Kol_pismen_del_01_06_2016_INT.xls Vtor i vtor popraven kolokvium - pismen del
Rezultati_Vtor_i_vtor_popraven_Kol_prakticen_del_01_06_2016_INT.xls Vtor i vtor popraven kolokvium - prakticen del
RezSE_04_11_01_06_2016_INT.xls Junska Ispitna sesija (04-11)
RezSE_11_14_01_06_2016_INT.xls Junska Ispitna sesija (12-14)

31.05.2016  12:30

Берзанско работење

Preliminarni_od_kontinuirano_ocenuvanje.pdf Проф.д-р.Мери Бошкоска
Vtor_kolokvium.pdf Проф.д-р.Мери Бошкоска
Rezultati_od_ispit.pdf Rezultati od ispit_31.06.2016

31.05.2016  11:30

Банкарски менаџмент

rezultati od vtor popraven kolokvium i ispit Napomena: Vo rezultatite se vneseni poenite samo od onie koi imaat polozeno!

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_BM_31_05_2016.pdf preliminarni rezultati
BM_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_31_05_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Девизен систем и девизно работење

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_DSDR_31_05_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_DSDR_31_05_2016_konecni.pdf rezultati

Монетарна економија

rezultati od vtor popraven kolokvium, ispit i kontinuirano ocenuvanje

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_ME_31_05_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_ME_31_05_2016.pdf rezultati

31.05.2016  09:30

Принципи и организација на сметководството

PIOS_31_05_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
31_05_2016_II_pop_kolokvium_principi.doc konecni rezultati

Берзанско работење

konecni rezultati

31_05_2016.doc vtor kolokvium - doc.d-r Tatjana Spaseska
31_05_2016.xls ispit ekts - doc.d-r Tatjana Spaseska

30.05.2016  11:30

Маркетинг

marketing_30_05_2016.pdf preliminarni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

MUD_vtor_kolok_30_05_2016.doc konecni rezultati
MUD_30_05_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Управување со промени

Испит

Preliminarni_Upravuvanje_so_promeni_Juni.pdf Прелиминарни

30.05.2016  09:30

Маркетинг

marketing_30_05_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Глобални снабдувачки синџири

web-15.xls preliminarni
konecni_gsc.xls konecni

27.05.2016  11:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni rezultati

WEB_2016.xls preliminarni

Меѓународни институции и организации

megjunarodni_institucii_i_organizacii_27_05_2016.pdf rezultati_megjunarodni institucii i organizacii_27_05_2016

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2016

BP_27_05_2016_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_07_06_2016_celosen_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_27_05_2016_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2016

IT_27_05_2016_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
IT_07_06_2016_pop_2_kol_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот (поправен втор колоквиум); Конечни резултати
IT_07_06_2016_celosen_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
IT_27_05_2016_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Деловна информатика

Junska ispitna sesija

RezDI_13_01_2016_zavrsno_ocenuvanje_INT-0.xls Junska ispitna sesija

27.05.2016  09:30

Маркетинг менаџмент

zbirni rezultati

MAM_kontinuirano_ocenuvanje_2016.pdf preliminarni rezultati
junska_sesija_2016_konecni_MAM.pdf Konecni rezultati

Маркетинг истражување - напредно ниво

MI_vtor_ciklus_27_05_2016.pdf rezultati

Менаџмент со финансиски ресурси

MFR_ispit_27_05_2016.pdf rezultati

26.05.2016  11:45

Макроекономска анализа и политика

ispit ma juni 2016

22_03_2016_Makroekonomska_analiza_ispit_int.xls ispit ma juni 2016
MA_II_kolokvium_12_01_2016_int.doc vtor popraven kol juni 2016

26.05.2016  11:30

Ревизија

Revizija_ispit_i_kontinuirano_26_05_2016.xls konecni rezultati
Revizija_vtor_popraven_kolok_26_05_2016.doc konecni rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

05 Јули 2016

Деловен француски јазик-Устен испит

повеќе

24 Јуни 2016

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испити за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 27.06.2016 год. до 29.06.2016 год. и од 10.08.2016  до 11.08.2016 год.

Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.

повеќе

24 Јуни 2016

Им  се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека полагањата по предметите вовед во бизнис; основи на економијата; и берзанско работење;  со потпишување на изјава во службата за студентски прашања ќе можат да избираат кај кој  од назначените предметни професори ќе можат да го полагаат испитот. 

повеќе
сите документи