Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


02.07.2019  09:50

Интернет маркетинг

rezultati Internet Marketing

28.06.2019  12:00

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

28.06.2019  09:30

Вовед во економската глобализација

Втор колоквиум по предметот Вовед во економска глобализација

Конечни резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во економска глобализација одржан на 28.06.2019.година

28.06.2019  12:00

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 1 Јули во 12 часот

28.06.2019  09:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol juni kon MSP ispit juni kon konecni rezultati

28.06.2019  12:00

Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje prof.d-r Saso Atanasoski

28.06.2019  09:30

Основи на економијата

Preliminarni_28_06_2019_d-r.Trajkova Konecni Rezultati od ispit i 2 kolokvium-Prof Natasha Trajkova Najdovska

28.06.2019  12:00

Електронско банкарство 1

Испит

Испит

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 1 Јули во 12 часот

27.06.2019  12:05

Меѓународен менаџмент

preliminarni

27.06.2019  09:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i vtor kolok preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati

27.06.2019  12:00

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Brend Menadzment Junska sesija

26.06.2019  12:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit + vtor popraven kolokvium

konecni

26.06.2019  12:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Menadzment Junska sesija

26.06.2019  12:40

Монетарна економија

Прелиминарни монетарна јуни 2019 читај забелешка

втор колоквиум јуни 2019 матрица 2019

26.06.2019  15:10

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

26.06.2019  09:00

Бизнис логистика

ispit

25.06.2019  12:00

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати

втор поправен колоквиум прелиминарни резултати испит 2019 јуни девизен

25.06.2019  12:15

Деловна анализа

ispit

konecni

25.06.2019  09:30

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

25.06.2019  11:55

Инвестиционен менаџмент

konecni juni 2019

25.06.2019  12:00

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

25.06.2019  09:30

Меѓународни односи

Колоквиум по предметот Меѓународни односи

Конечни резултати од втор колоквиум по предметот Меѓународни односи

25.06.2019  11:00

Претприемништво и мали бизниси

konecni juni 2019

24.06.2019  09:35

Маркетинг менаџмент

rezultati Marketing menadzment

24.06.2019  12:00

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

24.06.2019  09:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи (јунска испитна сесија)

Резултати- јунска испитна сесија

24.06.2019  12:00

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

24.06.2019  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO -2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit Investicisko Bankarstvo

24.06.2019  12:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_24_06_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_24_06_2019

21.06.2019  12:10

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

21.06.2019  09:30

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati

vtor kolokvium konecni rezultati

Економија на труд

Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni preliminarni kontinuirans evidencija

20.06.2019  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

20.06.2019  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati -ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit

Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni kontinuirana evidencija

20.06.2019  09:30

Трговско право

TP II kol juni kon TP ispit juni kon TP zbirni juni TP doponitelni 18-19

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od ispit

20.06.2019  12:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

ERP системи

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси

19.06.2019  12:00

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

18.06.2019  01:25

Банкарски менаџмент

prelim. vtor kolokv BM 18.06.2019

prelim vtor kolokv.BM 18.06.2019

18.06.2019  01:30

Банкарски менаџмент

prelim. ispit BM 18.06.2019

prelim ispit BM 18.06.2019

18.06.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MCR 2018-2019 Konecna Matrica MCR 20182019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

18.06.2019  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit

18.06.2019  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_18_06_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

18.06.2019  12:00

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_18_06_2019

18.06.2019  09:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati vtor kolokvium

18.06.2019  12:30

Клауд компјутинг

Rezultati-Junski ispiten rok

Rezultati-Junski ispiten rok

17.06.2019  12:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni

17.06.2019  12:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni

17.06.2019  09:30

Маркетинг истражување

3 ciklus studii

Rezultati od ispit MI 3 ciklus

Rezultati od ispit

Статистика за економисти

Јунска испитна сесија

Втор и втор поправен колоквиум - писмен дел Втор и втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (јунска испитна сесија)

17.06.2019  12:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati

17.06.2019  11:45

WEB дизајн

Preliminarni rezultati - Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati-Junski ispiten rok

17.06.2019  12:00

Оптимизација на бизнис процеси

Испит/втор поправен колоквиум

Испит/втор поправен колоквиум - прелиминарни резултати

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - ЧИТАЈ ЗАБЕЛЕШКА

Јуни 2019 Бизнис информатика - ЧИТАЈ ЗАБЕЛЕШКА

15.06.2019  00:00

Меѓународен маркетинг

Втор колоквиум Прв колоквиум Континуирано оценување-конечни Испит Втор колоквиум Трет циклус

14.06.2019  09:00

Стратегиски менаџмент

tret ciklus
ispit tret ciklus

13.06.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Marketing Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati Ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 10_06_2019

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MUD Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

13.06.2019  09:30

Теорија на одлучување

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

13.06.2019  13:10

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

13.06.2019  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii Vtor ciklus 13_06_2019

12.06.2019  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati

Маркетинг менаџмент

2 Ciklus Studii

Rezultati od ispit

Rezultati od ispit

Сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati-ispit i kontinuirano ocenuvanje -Smetkovodstvo Konecna matrica Smetkovodstvo Junska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica FPI 2018-2019 Konecna matrica FPI 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Е-бизнис менаџмент

Прелиминарни резултати по предемтот е-бизнис менаџмент на трет циклус на студии

12.06.2019  10:10

Финансирање на проекти

Испит

11.06.2019  10:40

Макроекономска анализа и политика

juni 2019

juni 2019

11.06.2019  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

Социологија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica Sociologija 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica -Sociologija 2018-2019

11.06.2019  12:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Rezultati od ispit

11.06.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Revizija n.n 2 ciklus

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Revizija Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Право на електронска трговија

PET II kol juni kon PET ispit juni kon PET zbini juni

10.06.2019  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од јунска сесија 2019

Прелиминарни јунска сесија Прелиминарни вкупни од Деловен Англиски 2

10.06.2019  11:00

Економетрија

Завршно оценување

10.06.2019  09:30

Маркетинг

Известување

10.06.2019  12:30

Меѓународен маркетинг

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Prof.d-r. Goce Menkinoski

10.06.2019  09:30

Менаџмент

Tret ciklus studii

Preliminarni rezultati od ispit -Menadzment 3 ciklus

10.06.2019  12:00

Менаџмент информациски системи

Rezultati od ispit

10.06.2019  18:35

Стратегиски менаџмент

rezultati ispit - vtor ciklus

ispit vtor ciklus

10.06.2019  10:45

Теорија и политика на економски развој

juni 2019

juni 2019

10.06.2019  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од вториот поправен колоквиум и писмениот испит по Деловен француски јазик Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

10.06.2019  12:00

Маркетинг канали

kontinuirana evidencija juni

preliminarni

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Prof.d-r. Goce Menkinoski

07.06.2019  11:00

Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus

07.06.2019  09:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Rezultati od ispit

Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати, втор циклус

06.06.2019  12:45

Монетарна економија

Монетарна економија колоквиум МАЈ 2019

Прв поправен Монетарна мај 2019 Втор колоквиум Монетарна мај 2019

06.06.2019  10:50

Менаџмент на мали и средни бизниси

juni 2019

Известување

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.