Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


28.02.2019  09:30

Иновации и интелектуална сопственост

IIS ispit fev

27.02.2019  00:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment-napredno nivo, preliminarni 27.02.2019

B.M.napredno nivo prelim. 27.02.2019

26.02.2019  10:05

Маркетинг менаџмент

rezultati vtor ciklus

22.02.2019  09:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

konecni rezultati

22.02.2019  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_22_02_2019

21.02.2019  09:30

Семинар: Деловно комуницирање

Испит, втор циклус

Прелиминарна матрица, консултации на 1 Март 2019 год или на еМаил или тел.

19.02.2019  11:05

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит и континуирано оценување

19.02.2019  09:30

Меѓународен маркетинг

Испит Трет циклус

18.02.2019  13:35

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

18.02.2019  10:40

Претприемништво

vtor cuklus januari 2019

18.02.2019  13:35

Интернет маркетинг

konecni rezultati Marketing Internet

18.02.2019  08:30

Менаџмент на квалитет

Втор колоквиум Прв поправен колоквиум Втор поправен колокивум Континуирано оценување (Quality Management) Испит

16.02.2019  11:00

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od vtor kolok, kontinuirano ocenuvanje i ispit konecni rez ispit i vtor kolokvium konecni rez vtor kolok

16.02.2019  11:30

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

16.02.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Revizija napredno nivo 2 ciklus Konecni rezultati od ispit Revizija n.n 2 ciklus

Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecna Matrica Brend Menadzment -Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

15.02.2019  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP zbirni fev

15.02.2019  13:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Vtor popraven kolokvium - preliminarni rezultati 15.02 Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Matrica MENADZMENT-Fevruarska sesija Konecna matrica MENADZMENT-Fevruarska sesija

15.02.2019  11:30

Менаџмент информациски системи

Rezultat od ispit- vtor ciklus

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium

15.02.2019  13:30

Организациски менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Бизнис логистика

preliminarni

ispit vtor kolokvium

15.02.2019  08:20

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Конечни резултати од испит Континуирано оценување

14.02.2019  13:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

14.02.2019  12:05

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење јануари 2019

колоквиум јануари 2019 ispit devizen januari 2019

14.02.2019  11:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис (испит и колоквиум)

Електронски бизнис

14.02.2019  13:30

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni vtor popraven

14.02.2019  12:35

Монетарна економија

Монетарна јануари 2019

Втор колоквиум Монетарна јануари 2019 Испит Монетарна јануари 2019

14.02.2019  13:30

Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven

Preliminarni_ispit_14_02_2019_d-r.Trajkova Vtor kolokvium_14_02_19_d-r.Trajkova Konecna matrica OSNOVI NA EKONOMIJA-Fevruarska sesija

14.02.2019  11:40

Претприемништво и мали бизниси

прелиминарни

прелиминарни јануари 2019 консултации 25 02 понеделник во 9 часот прелиминарни јануари 2019 консултации 25 02 понеделник во 9 часот

14.02.2019  11:00

Електронско банкарство 1

Испит

Конечни резултати

14.02.2019  11:30

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент

13.02.2019  11:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување- февруарска испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи -(Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување- февруарска испитна сесија) Е-Бизнис информациски системи - февруарска испитна сесија

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Finansisko Smetkovodstvo Fevruarska sesija Konecna Matrica Finansisko Smetkovodstvo-Fevruarska sesija Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium

13.02.2019  11:05

Фискална ревизија

preliminarni rezultati FR vtor popraven kolokvium 13.02.2019

pleliminarni rezultati FR vtor popraven kolokvium 13.02.2019

preliminarni rezultati FR ispit 13.02.2019

13.02.2019  13:30

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_13_02_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_13_02_2019

13.02.2019  11:20

WEB дизајн

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok

Клауд компјутинг

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok

12.02.2019  12:15

Деловна анализа

ispit + kolokviumi

konecni

12.02.2019  19:45

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

12.02.2019  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati vtor kolok

12.02.2019  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MSS-Fevruarska sesija

12.02.2019  10:25

Практикум за менаџерско сметководство

ispit + kolokviumi

konecni

12.02.2019  13:30

Трговско право

TP ispit fev.kon TP zbirni fev

12.02.2019  11:30

Е-бизнис менаџмент

rezultati od ispit

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

11.02.2019  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 11_02_2019 Konecni rezultati Marketing 2 ciklus 11.02.2019

11.02.2019  09:30

Маркетинг истражување

Rezultati od ispit

11.02.2019  13:30

Сметководствен менаџмент

конечни резултати

konecni rezultati

11.02.2019  09:30

Портфолио менаџмент

rezultati od vtor ciklus

11.02.2019  13:30

Бази на податоци

Февруарска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

11.02.2019  11:30

Економија на труд

Завршно оценување

11.02.2019  13:30

Интернет технологии

Февруарска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

konecni

ispit konecni

11.02.2019  13:05

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ВТОР КОЛОКВИУМ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ matrica informatika januari 2019

11.02.2019  11:55

Маркетинг и иновации

rezultati Inovacii i marketing

11.02.2019  11:30

Управување со промени

Испит

Конечна матрица

09.02.2019  11:10

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati BM vtor popraven kolokvium 09.02.2019

preliminarni rezultati BM vtor popraven kolokvium 09.02.2019

09.02.2019  13:00

Банкарски менаџмент

prel.rezult.BM ispit 09.02.2019

preliminarni rezultati BM ispit 09.02.2019

09.02.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit MCR

09.02.2019  15:05

Монетарна економија

rezultati vtor ciklus

09.02.2019  09:30

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati Principi i organizacija na Smetkovodstvoto -kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecna Matrica Principi i organizacija na smetkovodstvoto- Fevruarska sesija

Вовед во бизнис

rezultati_voved vo biznis_09_02_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

Берзанско работење

конечни резултати

konecni rezultati

08.02.2019  12:15

Деловна анализа

vtor popraven kolokvium

konecni

08.02.2019  10:50

Инвестиционен менаџмент

февруари 2019 конечни

fevruari 2019 konecni vtor kolokvium февруари 2019 конечни

08.02.2019  13:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE Fevruarska sesija Konecna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE -Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

08.02.2019  11:30

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium

Статистика за економисти

Февруарска испитна сесија

Февруарска испитна сесија Февруарска испитна сесија

08.02.2019  13:30

Стратегиски менаџмент

tret ciklus

08.02.2019  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E - Marketing Tret ciklus 08_02_2018 Konecni rezultati E-Marketing 3 ciklus 08.02.2019

08.02.2019  11:30

Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси/квантитативни методи

07.02.2019  13:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MARKETING 2018-2019 Konecna Matrica MARKETING Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MUD 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica MUD -Fevruarska sesija

07.02.2019  11:30

Меѓународен менаџмент

konecni

ispit konecni vtor kolokvium konecni

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати втор поправен колоквиум

Теорија на одлучување

Резултати испит

Известување

07.02.2019  11:35

Управување со обртни средства

rezultati od ispit

06.02.2019  08:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

konecni rezultati

06.02.2019  09:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica SMETKOVODSTVO Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica SMETKOVODSTVO -Fevruarska sesija 06.02.2019

06.02.2019  11:30

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Маркетинг истражување - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit

06.02.2019  09:30

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus

05.02.2019  09:30

Деловно комуницирање

Испит

Конечна матрица

05.02.2019  11:35

Макроекономска анализа и политика

preliminarni fevruari 2019

preliminarni fevruari 2019

05.02.2019  09:30

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium

05.02.2019  11:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit Menadzment-Napredno nivo Konecni rezultati Menadzment n.n 2 ciklus

05.02.2019  09:30

Ревизија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Revizija 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica REVIZIJA Fevruarska sesija

05.02.2019  11:30

Право на електронска трговија

PET II kol fev kon PET ispit fev kon PET zbirni fev kon

04.02.2019  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија Февруари 2019

Прелиминарни од 04.02.2019

Економетрија

Завршно оценување

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.