Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


20.06.2019  12:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni kontinuirana evidencija

20.06.2019  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od ispit

20.06.2019  12:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

ERP системи

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси

19.06.2019  12:00

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

18.06.2019  01:25

Банкарски менаџмент

prelim. vtor kolokv BM 18.06.2019

prelim vtor kolokv.BM 18.06.2019

18.06.2019  01:30

Банкарски менаџмент

prelim. ispit BM 18.06.2019

prelim ispit BM 18.06.2019

18.06.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MCR 2018-2019 Konecna Matrica MCR 20182019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

18.06.2019  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit

18.06.2019  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_18_06_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

18.06.2019  12:00

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_18_06_2019

18.06.2019  09:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati vtor kolokvium

18.06.2019  12:30

Клауд компјутинг

Rezultati-Junski ispiten rok

Rezultati-Junski ispiten rok

17.06.2019  12:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni

17.06.2019  12:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni

17.06.2019  09:30

Маркетинг истражување

3 ciklus studii

Rezultati od ispit MI 3 ciklus

Rezultati od ispit

Статистика за економисти

Јунска испитна сесија

Втор и втор поправен колоквиум - писмен дел Втор и втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (јунска испитна сесија)

17.06.2019  12:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati

17.06.2019  11:45

WEB дизајн

Preliminarni rezultati - Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati-Junski ispiten rok

17.06.2019  12:00

Оптимизација на бизнис процеси

Испит/втор поправен колоквиум

Испит/втор поправен колоквиум - прелиминарни резултати

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - ЧИТАЈ ЗАБЕЛЕШКА

Јуни 2019 Бизнис информатика - ЧИТАЈ ЗАБЕЛЕШКА

14.06.2019  09:00

Стратегиски менаџмент

tret ciklus
ispit tret ciklus

13.06.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Marketing Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati Ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 10_06_2019

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MUD Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

13.06.2019  09:30

Теорија на одлучување

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

13.06.2019  13:10

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

13.06.2019  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii Vtor ciklus 13_06_2019

12.06.2019  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati

Маркетинг менаџмент

2 Ciklus Studii

Rezultati od ispit

Rezultati od ispit

Сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati-ispit i kontinuirano ocenuvanje -Smetkovodstvo Konecna matrica Smetkovodstvo Junska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica FPI 2018-2019 Konecna matrica FPI 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Е-бизнис менаџмент

Прелиминарни резултати по предемтот е-бизнис менаџмент на трет циклус на студии

11.06.2019  10:40

Макроекономска анализа и политика

juni 2019

juni 2019

11.06.2019  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

Социологија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica Sociologija 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica -Sociologija 2018-2019

11.06.2019  12:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Rezultati od ispit

11.06.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Revizija n.n 2 ciklus

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Revizija Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

10.06.2019  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од јунска сесија 2019

Прелиминарни јунска сесија Прелиминарни вкупни од Деловен Англиски 2

10.06.2019  11:00

Економетрија

Завршно оценување

10.06.2019  09:30

Маркетинг

Известување

10.06.2019  12:30

Меѓународен маркетинг

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Prof.d-r. Goce Menkinoski

10.06.2019  09:30

Менаџмент

Tret ciklus studii

Preliminarni rezultati od ispit -Menadzment 3 ciklus

10.06.2019  12:00

Менаџмент информациски системи

Rezultati od ispit

10.06.2019  18:35

Стратегиски менаџмент

rezultati ispit - vtor ciklus

ispit vtor ciklus

10.06.2019  10:45

Теорија и политика на економски развој

juni 2019

juni 2019

10.06.2019  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од вториот поправен колоквиум и писмениот испит по Деловен француски јазик Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

10.06.2019  12:00

Маркетинг канали

kontinuirana evidencija juni

preliminarni

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Prof.d-r. Goce Menkinoski

07.06.2019  11:00

Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus

07.06.2019  09:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Rezultati od ispit

Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати, втор циклус

06.06.2019  12:45

Монетарна економија

Монетарна економија колоквиум МАЈ 2019

Прв поправен Монетарна мај 2019 Втор колоквиум Монетарна мај 2019

06.06.2019  10:50

Менаџмент на мали и средни бизниси

juni 2019

Известување

05.06.2019  15:35

Девизен систем и девизно работење

Втор колоквиум и прв поправен МАЈ 2019

Втор колоквиум Девизен мај 2019 прв поправен девизен мај 2019

05.06.2019  14:40

Портфолио менаџмент

rezultati

03.06.2019  09:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

03.06.2019  12:00

Монетарна економија - напредно ниво

rezultati vtor ciklus

01.06.2019  11:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni preliminarni

01.06.2019  08:30

Финансиска и актуарска математика

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati od prv popraven kolokvium

01.06.2019  11:00

Проектен менаџмент

preliminarni rez od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok

01.06.2019  08:30

Маркетинг канали

Rezultati od prv popraven kolokvium, Prof.d-r. Goce Menkinoski Rezultati od vtor kolokvium Prof.d-r. Goce Menkinoski

preliminarni preliminarni

Глобални снабдувачки синџири

vtor kolokvium

preliminarni prv kolokvium

31.05.2019  00:00

Банкарски менаџмент

BM prv popraven kolokvium preliminarni rezultati 31.05.2019

BM prv popraven kolokvium preliminarni rezultati 31.05.2019

BM vtor kolokvium peeliminarni rezultati 31.05.2019

31.05.2019  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati preliminarni rez vtor kolok Kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

Социологија

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

31.05.2019  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit

31.05.2019  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Прв поправан/втор колоквиум

Резултати прв поправен/втор колоквиум оптимизација на бизнис процеси

30.05.2019  11:00

Математика за економисти

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati prv popraven kolokvium

30.05.2019  16:15

Однесување на потрошувачите

rezultati kolokvium

30.05.2019  11:00

Претприемништво и мали бизниси

prv popraven kolokvium konecni vtor kolokvium maj 2019 konecni

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok kontinuirano ocenuvanje

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

30.05.2019  12:05

WEB дизајн

Rezultati kolokviumska nedela

Prv popraven kolokvium-teoretski del Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-Teoretski del

30.05.2019  12:00

Управување со обртни средства

rezultati

30.05.2019  11:50

Клауд компјутинг

Rezultati kolkviumska nedela

Prv popraven kolokvium Vtor kolokvium

29.05.2019  08:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati - vtor kolokvium Preliminarni rezultati- prv popraven kolokvium

29.05.2019  11:00

Економетрија

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

vtor kolokvium prv popraven kolokvium

29.05.2019  12:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

29.05.2019  11:00

Економија на труд

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати

28.05.2019  11:20

Маркетинг менаџмент

vtor kolokvium rezultati prv popraven rezultati

28.05.2019  08:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od vtor kolokvium, Prof.d-r. Goce Menkinoski rezultati od prv popraven kolokvium Prof.d-r.Goce Menkinoski

28.05.2019  11:00

Меѓународни финансии

preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati

28.05.2019  08:30

Статистика за економисти

Прелиминарни резултати - Прв поправен и втор колоквиум - писмен и практичен дел

Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување за академска 2018-2019 година Резултати прв поправен колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел Резултати втор колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел

28.05.2019  11:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati

Вовед во бизнис

rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_28_05_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_28_05_2019_nastavnik_Olivera Kostoska rezultati_voved vo biznis_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2018_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

28.05.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

28.05.2019  11:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

27.05.2019  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од колоквиуми мај 2019

Прелиминарни од колоквиуми Прелиминарни вкупни

Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2

27.05.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.