Соопштенија

27 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите од втор циклус на студии дека часовите по предметот Економска глобализација закажани на 5 декември 2014 година ќе се заменат со часовите по предметот Меѓународен бизнис - напредно ниво закажани на 12 декември 2014 година. Новиот распоред е

Меѓународен бизнис напредно ниво 5.12.2014 год (петок) 1,2,3

Економска глобализација 12.12.2014 година 12.12.2014 година. (петок) 1,2,3

Од предметните наставници. 

26 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите на втор циклус кои што во овој семестар го следат предметот Банкарски менаџмент-напредно ниво, дека часовите закажани на 29.11.2014г. ќе се одржат на 12.12.2014 г. Во 17.00 часот

24 Ноември 2014

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент дека предавањата од истиот од  24.11.2014 (понеделник) ќе се реализираат на 25.11.2014 (вторник) со почеток во 08:00 часот во амф. V. Доколку има студенти на кои не им одговара наведениот термин да се обратат кај Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска со цел пронаѓање на уште еден соодветен термин за одржување на часовите.

Прилеп, 24.11.2014

Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

24 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите на втор циклус кои што во овој семестар го 
следат предметот Менаџмент (напредно ниво) дека низ консултации со 
присутните колеги на часовите во петокот, со цел да се реализираат одредени 
подготвителни активности, преостанатиот час ќе се одржи на 06.12.2014 во 10.30 
часот.


Предметен професор, д-р Снежана Мојсовска Саламовска

 


23 Ноември 2014

Се известуваат студентите дека внесувањето на оценките во индекс по предметите Сметководствен менаџмент и Трошоци и цени независно која сесија се положени предметите, ќе биде на ден 24.11.2014 (понеделник). Студентите индексите да ги достават кај администратор Марија Наковска и тоа од 08:30 до 11:00 часот и притоа се замолуваат студените строго да се придржуваат до терминот за внесување на оценките во индекс.

20 Ноември 2014

Отворени можности за студентска мобилност во летниот семестар за академската 2014/2015 во рамките на Erasmus + програмата. Можете да аплицирате за следниве универзитети:

Рок за аплицирање до 30 ноември

Универзитет во Фоџа, Италија (I FOGGIA03 – www.unifg.it)

Универзитет во Јанина, Грција (G IOANNINA01 – www.uio.gr)

Рок за аплицирање до 15 декември

Универзитет во Стара Загора, Бугарија (BG STARA-Z01 – www.uni-sz.bg)

Универзитет во Бамберг, Германија (D BAMBERG01 – www.uni-bamberg.de)

За подетални информации обратете се кај Еразмус кординаторот      проф. д-р Димитар Николоски

17 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите на Економски факултет-Прилеп генерација 2014 (прва година) дека електронските картички-легитимации, може да ги подигнат од просторијата до службата за студентски прашања на 17 и 18 ноември, при што задолжително со себе треба да носат индекс или лична карта за идентификација.

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ПОСТОЈАНО ДА ГИ НОСАТ СО СЕБЕ БИДЕЈЌИ ЕДИНСТВЕНО ПРЕКУ НИВ ЌЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖУВА ПРИСУСТВОТО ЗА НАСТАВА ПОЧНУВАЈЌИ ВЕДНАШ.

ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ ГИ ИЗГУБАТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ТРОШОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА НОВА КАРТИЧКА ЌЕ БИДЕ НА ТОВАР НА СТУДЕНТОТ.

 

17 Ноември 2014

Примени кандидати трет уписен рок на втор цуклус студии 

симни документ

13 Ноември 2014

ДОПОЛНУВАЊЕ НА  КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

симни документ

13 Ноември 2014

ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

симни документ

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |