Соопштенија

21 Април 2015

Петта домашна работа по Економетрија

симни документ

21 Април 2015

Петта домашна работа по Економија на труд

симни документ

21 Април 2015

Американската стопанска комора во Македонија (АмЧам Македонија) 

 Програма за практикантска работа „Отвори врата“

симни документ

16 Април 2015

Извештаи од Microfit, домашна работа по Економетрија бр.4

симни документ

14 Април 2015

*НОВО* СООПШТЕНИЕ - Доделување на вредносни бонови–ваучери на студенти 

Проект за доделување на вредносни бонови – ваучери на студенти

СООПШТЕНИЕ

Владата на Република Македонија преку Министерството за информатичко општество и администрација започна со спроведување на активностите предвидени со Проектот за доделување на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери со надворешна тастатура за потребите на редовните студенти и студентите евидентирани како лица со посебни потреби.

Целна група за кого е наменет овој проект, согласно Законот за издавање на вредносни бонови–ваучери („Службен весник на Република Македонија„ бр. 48/2015 и 56/2015), се :

  • Редовните студенти на високообразовните установи во Република Македонија кои се од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32.741 денари бруто приход и кои до 15 ноември 2014 година, за прв пат запишале трета и четврта година на прв циклус на студии, и
  • Студентите евидентирани како лица со посебни потреби запишани најдоцна до 15 ноември во било која година на студии во учебната 2014/2015 година, на високообразовните установи во Република Македонија, а кои се од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32.741 денари бруто приход.

Со цел да се ослободат студентите од дополнителни трошоци и скратување на времето за прибавување на документите, со усвоените измени на Законот за издавање на вредносни бонови - ваучери, потребните докази во врска со исполнување на условите за стекнување на вредносен бон-ваучер ќе бидат обезбедени по службена должност.

За стекнување со вредносен бон – ваучер, заинтересираните студенти кои ги исполнуваат погоренаведените услови, до студентската служба на матичниот факултет потребно е да достават :

  • Пополнето Барање за стекнување со вредносен бон – ваучер (се подигнува на студентската служба на матичниот факултет или на веб страната на МИОА www.mioа.gov.mk/vaucheri) ;
  • Фотокопија на Уверение за државјанство на студентот (без оглед на староста) ;
  • Доказ дека се лица со посебни потреби (каде јасно се гледа дека лицето е со посебни потреби) за студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби ;
  • Фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матична книга на умрените за студентите кои се со еден родител или без родители и/или
  • Фотокопија од Извод од матичната книга на венчани за студентите кои засновале брак и оформиле семејство.

 Студентската служба на матичниот факултет примените барања за стекнување со вредносен бон–ваучер со приложените докази ги обработува електронски со внесување на податоците од барањето во електронски формат и во рок од три дена од завршување на рокот за аплицирање на студентите утврден во огласот што го објавува Министерството за информатичко општество и администрација, ги доставува до Министерството за образование и наука во електронска и хартиена форма кон кои приложуваат:

  • Потврда за редовен студент запишан за прв пат во трета година (односно со заверен V семестар за прв пат) или четврта година (односно со заверен VII семестар за прв пат) на прв циклус на студии на високо образовните установи во Република Македонија во учебната 2014/2015 година, најдоцна до 15 ноември 2014 година (за редовните студенти); и/или
  • Потврда дека се студенти во било која година на студии во учебната 2014/2015 година на високо образовните установи во Република Македонија запишани до 15 ноември 2014 година (студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби).

Вредносните бонови - ваучери ќе бидат за еднократна употреба и ќе се употребат како учество за купување на таблет компјутер со надворешна тастатура.

Студентите можат да аплицираат најдоцна до 28 Април 2015 година, по што ќе следува постапката за доделување на вредносните бонови.

Заинтересираните студенти подетално може да се информираат веб страницата www.mioа.gov.mk/vaucheri како и на контакт тел. 02 3200 893, 023200 933 и 02 3200 935.

 

Министерство за информатичко општество и администрација 


11 Април 2015

Часовите по предметот Вовед во бизнис (важи само за групата која го слуша предметот кај д-р.Наташа Трајкова) од 14.04 (вторник) се презакажуваат за 17.04 (петок) со почеток во 08:00 часот.

01 Април 2015

Им  се соопштува на студентите на Економскиот факултет – Прилеп дека сите студенти кои во академската 2014/2015 година, имаат запишано по прв пат трета или четврта година заклучно со 15.11.2014 година, студенти кои се од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32.741 денари бруто приход,  најкасно до 25.04.2015 година да ги достават следните документи во Службата за студенски прашања (Фотокопија од Уверението за државјанство, Уверенија од УЈП, Потврда за редовен студент, доказ дека е лице со посеби потреби и сл.) заради прием на документи за издавање на вредносни бонови- ваучери.  

Дополнителни информации за аплицирање и услови на: http://mioa.gov.mk/vaucheri/

27 Март 2015

Им се соопштува на студентите коишто слушаат настава по предметот претприемништво и мали бизниси дека во среда на 01 04 2015 година ке се организира клиничка настава. Студентите коишто го слушаат предметот во понеделник во 08 часот да дојдат со групата во среда. Претходно ке има резултати од колоквиумот.

Проф Мирослав Гвероски

22 Март 2015

Усниот дел од испитот по Деловен француски јазик 1 и 2 и Француски јазик 3 ќе се одржи на 25. 03. 2015 (среда) во 10. 15 часот во Кабинетот за странски јазици.

19 Март 2015

Писмениот дел од испитот по предметот Бизнис информатика ќе се одржи на 24.03.2015 (вторник) во 13.30 часот.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |