Соопштенија

26 Јуни 2015

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испити за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 01.07.2015 год. до 03.07.2015 год. и од 10.08.2015  до 11.08.2015 год.

Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.

26.06.2015 год.              Служба за студентски прашања

25 Јуни 2015

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

симни документ

25 Јуни 2015

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

симни документ

25 Јуни 2015

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

симни документ

22 Јуни 2015

Им се соопштува на студентите кои што го положиле предметот МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ/ФИНАНСИСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА  да ги достават индексите кај администратотор Чепоска Стефана на ден 23.06.2015 и 24.06.2015 (вторник и среда) од 8 до 13 часот за внесување на оцените во индексите

19 Јуни 2015

Се известуваат студентите за промена на терминот за полагање на испитот од предметот Трошоци и цени во септемвриски испитен рок.

Во распоредот за полагање стои терминот 27.08.2015 а треба да стои 02.09.2015 год. Времето за полагање останува исто. 

18 Јуни 2015

 Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

 

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студенти на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во академската 2014/2015 година;

· Студентот има право да конкурира за:

- најдобар истражувачки труд

- најдобар есеј

Студентот има право со посебни трудови истовремено да конкурира и за истражувачки труд и за есеј

Истражувачкиот труд, односно есејот, се изработува по слободен избор и тема на студентот, притоа, да не се објавени, односно изработени пред почетокот на академската 2014/2015 година

Начин на доставување на трудовите:

Трудот, односно есејот се доставува во поголем плик на кој е наведена само шифрата со којшто се конкурира, со јасна назнака дали станува збор за есеј или истражувачки труд

Трудовите се доставуваат во три примероци во материјална и еден во електронска форма, под шифра, најдоцна до 31. 10. 2015 година. Личните податоци се ставаат во помал, запечатен плик, при што се

наведуваат: името и презимето, насловот на трудот, односно есејот, шифрата со која се конкурира, бројот на индексот и називот на високообразовната институција

· Доставувањето може да се врши лично, во архивата на Универзитетот или на адреса: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Булевар 1-ви Мај бб 7000 Битола.

Истражувачките трудови и есеите ќе ги оценуваат посебни Комисии кои определуваат поблиски критериуми за вреднување на пристигнатите истражувачки трудови, односно, есеите.

Комисиите ќе ги дисквалификуваат кандидатите коишто не ги почитувале наведените начини за доставување на трудовите

За најдобрите есеи и најдобрите истражувачки трудови се доделуваaт плакети и пооделно по три парични награди и за есеите и за истражувачките трудови и тоа:

· прва награда 20.000 денари

· второ награда 15. 000 денари

· трета награда 10.000 денари

Поблиски информаци на телефон: 047 223 788, локал 109 или на

betiatanasoska@gmail.com

elizabeta.atanasoska@uklo.edu.mk

 

17 Јуни 2015

Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на Економски факултет-Прилеп во учебната 2015/2016 година, донесена од Владата на Република Македонија

симни документ

28 Мај 2015

Усниот испит ќе се одржи на 01. 06. 2015 (понеделник) во 10. 15 часот во Кабинетот за странски јазици. Право на устен испит имаат кандидатите коишто имаат најмалку 51 поен по сите основи. 

28 Мај 2015

Испитот по предметот Економија-трет циклус во јунска испитна сесија се презакажува на ден 13.06.2015 со почеток во 11:00 часот.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |