Соопштенија

26 Ноември 2015

ТЕМИТЕ ЗА СЕМИНАРСКИ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКИ СЕ ОБЈАВЕНИ ВО МЕНИТО ЗА РЕЗУЛТАТИ.

ВО ПРИЛОГ ЛИНК

http://eccfp.uklo.edu.mk/exams/bydate

26 Ноември 2015

Прелиминарна ранг листа II уписен рок на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016 год.

 

симни документ

09 Ноември 2015

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Бази на податоци“ во Ноемвриската испитна сесија, 2015 (12.11.2015, четврток, 13:30, компјутерски центар) ќе се одржи полагањето САМО на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 19.11.2015 год. (четврток), со почеток во 12:30 часот, во Предавална 6.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

31 Октомври 2015

Усниот испит по предметот Англиски јазик се закажува за 29.10.2015г. (четврток) во 11:00 часот. Истиот ќе се одржи во канцеларија бр.26.

Забелешка:

Право на устен испит имаат кандидатите кои имаат најмалку 51 поен по сите основи. Студентите кои имаат потреба од консултации во врска со тестовите или поените можат да се јават во следниот термин: 28.10.2015 (среда) од 11:00-11:30ч. во канцеларија бр.26.

29 Октомври 2015

Се известуваат студентите кои го следат ВЕЖБИТЕ  по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА за измена на распоредот според кој ги следат вежбите и тоа:

Група 1.1 - вежбите ги следи од 08:00 до 09:30

Група 1.2- вежбите ги следи од 09:45 до 11:15

Група 2.1 (Битола) - вежбите ги следи од 11,30 до 13,00

Група 2.2 прераспределена во останатите групи. (престанува да постои)

Групите за изведување на вежби се објавени на вратата од компјутерски центар (КЦ 1) како и на веб сајтот на Економскиот факултет Прилеп во РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА 

линк

http://eccfp.uklo.edu.mk/exams/bysubject

Спире Лазароски

28 Октомври 2015

Прелиминарна ранг листа III уписен рок на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програм во Академска 2015/2016

 

 

симни документ

26 Октомври 2015

Се известуваат студентите на Економскиот факултет-Прилеп (редовни и вонредни), дека на ден 29.10.2015 година (четврток), со почеток во 9:00 часот, во Амфитеатарот бр. 3, ќе се спроведе самоевалуација на студиските програми и наставниците при ЕФП, којашто е предвидена со Законот за високото образование, а во рамките на која се спроведува АНОНИМНА студентска анкета.
Заради успешно спроведување на самоевалуацијата, се молат студентите од II (втора)III (трета) и IV (четврта) година да присуствуваат на анкетирањето.

Комисија за самоевалуација на УКЛО

26 Октомври 2015

Теоретскиот дел по предметот Бизнис информатика е закажан на ден 28.10.2015 (среда) во 12 часот во амфитеатар број 5

Спире Лазароски

21 Октомври 2015

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Интернет технологии“ во ноемвриската испитна сесија (21.10.2015, среда, 13:30, Амфитеатар 3) ќе се одржи САМО полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 30.10.2015 год. (петок), со почеток во 13:30 часот, во Амфитеатар 3.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

14 Октомври 2015

Studentite od prva godina nema da imaat vezbi po predmetot biznis informatika na den 16.10.2015 (petok)

Spire Lazaroski 

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |