Докторски Дисертации

ПРИМЕНА НА СИСТЕМИ ЗА ПОДДРШКА НА ОДЛУЧУВАЊЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА МЕНАЏЕРСКОТО ОДЛУЧУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ
Авто-резиме на докторска дисертација
21/03/2019 - Кандидат: м-р Викторија Стојковски Ментор: проф. д-р Коста Сотироски

ПРИМЕНА НА СИСТЕМИ ЗА ПОДДРШКА НА ОДЛУЧУВАЊЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА МЕНАЏЕРСКОТО ОДЛУЧУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ
Комисија за оценка и одбрана: проф. д-р Коста Сотироски - kostasotiroski@gmail.com проф. д-р Ѓорѓи Манчески - gmanceski@t-home.mk проф. д-р Лидија Симонческа - lsimonce@yahoo.com проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска - snezana.salamovska@uklo.edu.mk проф. д-р Маргарита Јанеска - mjaneska@yahoo.com
04/02/2019 - Кандидат: м-р Викторија Стојковски Ментор: проф. д-р Коста Сотироски

Листа на пријавени и одобрени теми за изработка на докторска дисертација
28/12/2018 - Кандидат: Ментор:

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.