Курсеви и семинари

Економскиот факултет - Прилеп, преку својот Центар за перманентно професионално усовршување, организира кратки курсеви, семинари и програми наменети за едукација и стручно усовршување на поединци, претставници од бизнис секторот и други институции и организации. При реализацијата ќе се користат различни методи што одговараат на спецификите и природата на проблемите што се обработуваат, како што се: интерактивна настава, дискусии, работа во групи, анализа на случаи од праксата, симулации и сл. По завршувањето на програмата, на секој од посетителите му се издава сертификат за посета на курс или семинар од определената област.


Назив на курсот/семинарот Број на часови Цена
(денари)
Канцелариско работење - почетно ниво
Microsoft Windows
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
26 7000.00
Канцелариско работење - напредно ниво
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
26 7000.00
Интернет и електронска комуникација
Интернeт пребарувања
MS Outlook комуникација
14 4000.00
MS Access
12 4000.00
MS Project
8 3000.00
Менаџирање со проекти
8 3000.00
Електронска логистика во менаџментот на бизнис процеси
8 3000.00
Статистичка анализа и прогноза на деловните процеси со софтверска поддршка
8 3000.00
Анкетно истражување: од креирање примерок до статистичко заклучување
8 3000.00
Економетриско моделирање со помош на Microfit 4.0
8 3000.00
Тестирање хипотези со примена во деловното одлучување
8 3000.00
Методи и модели за ефикасно деловно одлучување
8 3000.00
Актуарство - животно осигурување
8 3000.00
Деловен англиски јазик
30 7000.00
Деловна писмена комуникација на англиски јазик
8 3000.00
Сметководство од А до Ш
20 7000.00
ABC систем - дизајнирање и имплементирање
8 3000.00
Финансиски извештаи
8 3000.00
Калкулацијата на цената на чинење, како значаен инструмент за менаџментот
8 3000.00
Валутни ризици и современи инструменти за обезбедување од валутни ризици
8 3000.00
Менаџирање со портфолиото на хартии од вредност
8 3000.00
Франшизинг - ваш пат до успешен бизнис
8 3000.00
INCOTERMS
8 3000.00
Методологија за изработка на инвестициска студија (економско - финаниска оценка)
8 3000.00
Бизнис план
8 3000.00
Стечај на трговско друштво - заштита на интересите на доверителите
8 3000.00
Улогата на стратегискиот пристап во развојот и менаџирањето со човечките ресурси
8 3000.00
Протокол на постапката при конкурирање за вработување
8 3000.00
Дизајнирање прашалник
8 3000.00
Како да се изгради препознатлив бренд во бизнисот?
8 3000.00
Ефективна бизнис комуникација
8 3000.00
Комуникациски и презентациски вештини
8 3000.00
Решавање проблеми во продажбата и откривање тајни за успешна продажба
8 3000.00

Економски факултет – Прилеп
Центар за перманентно професионално усовршување
Тел.: 048 427 020 лок. 200
E-mail: cppu@eccfp.edu.mk
www.cppu.eccfp.edu.mk