Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Марксова“ бр.133 - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

27 Март 2015

Соопштение претприемништво и мали бизниси среда 01 04 2015 година клиничка настава 

повеќе

22 Март 2015

Устен испит по Деловен француски јазик 1 и 2 и Француски јазик 3

повеќе

19 Март 2015

Бизнис информатика - писмен испит

повеќе
сите документи