Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Марксова“ бр.133 - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

26 Ноември 2015

СООПШТЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

повеќе

26 Ноември 2015

Прелиминарна ранг листа II уписен рок на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016 год.

 

повеќе

09 Ноември 2015

ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ И ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ПО „БАЗИ НА ПОДАТОЦИ“ ВО НОЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2015

повеќе
сите документи