Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Марксова“ бр.133 - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

21 Април 2015

Петта домашна работа по Економетрија

повеќе

21 Април 2015

Петта домашна работа по Економија на труд

повеќе

21 Април 2015

Американската стопанска комора во Македонија (АмЧам Македонија) 

Програма за практикантска работа „Отвори врата“

повеќе
сите документи