Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Ѓорче Петров“ бб - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

27 Август 2014

Соработка за пракса помеѓу Акселтра – софтверска компанија и Економскиот Факултет Прилеп, за студиски програми на е-бизнис, бизнис информатика, маркетинг менаџмент, како и менаџмент и бизнис. 

повеќе

27 Август 2014

Втор уписен рок 
Пријавување на 1 и 2 септември
Конкурирање и со училишна матура /  завршен испит

повеќе

25 Август 2014

Прелиминарни резултати - Бизнис Информатика - Матрица и Втор колоквиум

повеќе
сите документи