Контакт

Контакт информации

Економски Факултет - Прилеп се наоѓа на ул: „Марксова“ бр.133 - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

OВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ДОСТАВЕНИ ЗА ВНАТРЕШНО И НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП, СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ: 

проф.д-р Димитар Николоски, 

телефонски број за контакт 070/276-909, 

поштенска адреса: ул.Марксова бр.133 Прилеп и 

електронска пошта за прием на пријави ndimitar@yahoo.com

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на Факултетот.

 


ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕРКонтакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

09 Декември 2016

Дополнување на конкурс и дополнителен уписен рок за трет циклус на студии

повеќе

30 Ноември 2016

Им  се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2016/2017 год.  да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

 

- на ден 21.12.2016 г. студентите со досие бр. 01 до 60

- на ден 22.12.2016 г. студентите со досие бр. 61 до 120

- на ден 23.12.2016 г. студентите со досие бр. 121 до 171

Придржувањето кон распоредот е задолжително.         

 

Прегледите ќе се обават  во кабинетот за странски јазици во ходникот кај библиотеката. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).

            Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар кој треба да биде на денот кога е извршен систематскиот преглед.

повеќе

29 Ноември 2016

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

повеќе
сите документи