Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Марксова“ бр.133 - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

11 Февруари 2016

Соопштение ПАРИ И БАНКАРСТВО

повеќе

10 Февруари 2016

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус на студии во академската 2015/2016година, дека во периодот од 10.02.2016 – до 25.02.2016 год. ќе се врши упис на парниот (втор)семестар, односно четврт за запишаните во 2014/2015 .

повеќе

09 Февруари 2016

СООПШТЕНИЕ- СМЕТКОВОДСТВО

повеќе
сите документи