Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Марксова“ бр.133 - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

22 Мај 2015

Бизнис информатика термин за полагање на писмениот дел од испитот.

повеќе

22 Мај 2015

Vtor i vtor popraven kolokvium po predmetot statistika za ekonomisti (27.05.2015 god. 9:30 casot)

повеќе

21 Мај 2015

ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ПО „ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ“ ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2015

повеќе
сите документи