доц. д-р Снежана Мојсовска СаламовскаКабинет 30 Локак 172 Дир. телефон 048 427 020 ext. 172 Email snezana.salamovska@uklo.edu.mk Консултации vtornik i cetvrtok 10.00 - 12.00

Д-р Снежана Саламовска (род. Мојсовска), е родена во Битола.Основно и средно образование завршува во Битола . На Универзитетот “Св.Климент Охридски” Битола, Економски факултет ( Прилеп) дипломира во 1996.  Во академската 1996/97 се запишува на магистерски студии на Универзитетот Св.Кирил и Методијво Скопје, Економски факултет. Стипендист е на Министерството за наука на Република Македонија. Магистерскиот труд со наслов “Истражување на инструментите на маркетинг миксот методи и апликација” успешно го одбранува во октомври 1999 год.

Активно зборува англиски и руски јазик, има основни познавања од италијанскиот и францускиот јазик, а поседува и солидни  компјутерски вештини.

Д-р Саламовска, пред да биде вработена на Економскиот факултет во Прилеп, стекнала неколкугодишно професионално искуство, при што нејзини поважни работни места  (со полно работно време) се:

·               референт за план и анализа во ДОО “Битолатекс – Трикотажа”- Битола, 1999– 2000

·               раководител на маркетинг – сектор во “Пивара Битола” АД (2000/02)

·               координатор за локален економски развој во Општина Битола (2002/03)

 Во  периодот 2003 - 04  год, д-р Саламовска,е избирана за демонстратор по предметите менаџмент, деловно планирање и маркетинг истражување на Економскиот факултет во Прилеп. Истовремено, таа е ангажирана во администрирањето на проектите на Факултетот .

Во  2004 е избрана за соработник во звање помлад асистент на Економскиот факултет во Прилеп, на група дисциплини од маркетингот и менаџментот. Притоа е ангажирана во наставно-научниот процес, во реализацијата  на вежбите по предметите:  менаџмент,  деловно планирање, претприемништво и мали бизниси,  маркетинг истражување, деловна логистика, маркетинг на услужни дејности.

Докторската дисертација со наслов “Промотивните активности во функција на зголемување на ефективноста и ефикасноста на компаниите “, успешно ја брани во декември 2008 година, на Универзитетот “Св.Климент Охридски” во Битола, Економски факултет - Прилеп.

 Д-р Снежана Саламовска има забележано активно учество во повеќе национални и меѓународни проекти. Притоа, таа се јавува во својство на:

·               координатор на Проектот за локален економски развој во Општина Битола (2002/04), во рамките на  Програмата за реформи во локалната самоуправа во Република Македонија

·               учесник (национален експерт) во изработката на физибилити студија за развој на туризмот на Пелистер, проект финансиран од ЕУ, спроведен од страна на ЕАР, преку  Министерствата за економија, финансии и заштита на животната средина и просторно планирање на Република Македонија, во текот на 2003 год.;

·               учесник (национален експерт) во изработката на Стратегија за општествено-економски  развој на пограничната зона на Република Македонија со Република Грција, проект финансиран од ЕУ, спроведен од страна на Европската агенција за реконструкција и министерствата за економија и финансии на Република Македонија, во текот на  2003 год;

·               учесник во Проектот за развој на стручното образование во пограничниот регион, проект финансиран од ЕУ, спроведен од страна на ЕАР и министерствата за економија и финансии на Република Македонија, во текот на 2003 год;

·               општински координатор на Акционата програма на ЕБРД за заштита на животната средина во општините во Република Македонија (2001/03);

·               учесник (национален експерт)  во Креирање на модел на македонска општина – пилот проект на Програмата за развој на Обединетите нации, 2003;

·               национален експерт (Core Trainer, цертифициран консултант–обучувач на World Learning) во рамките на програмата Local Leaders Certification Program, во организација на ЗЕЛС и УСАИД,  2005.

 Во периодот по изборот во звање помлад асистент на Економскиот факултет во Прилеп ,   таа учествувала во следните позначајни меѓународни проекти од областа на високото образование:

·               International Summer University Macedonia (ISUM), Охрид  2008, во својство на ко-предавач со визитинг професорот Роберт Лаутерборн (James L.Knight Distinguished Professor of Advertising, State University of North Carolina at Chapel Hill, USA), на предметот Интегрирани маркетинг комуникации (Integrated Marketing Communications)

·               Teacher’s Development Trajectory - проект финансиран од страна на кралството Холандија, а реализиран од страна на Business Start Up Center Битола, 2008/09

·               “Развивање на систем на докторски студии во општествените науки во Република Македонија, Темпус проект (структурна мерка), 2007-08 год.

·               Advisory program – AIESEC (Board of advisor’s member), LC Prilep, 2008/09

·               Curriculum Development  Project - Entrepreneurial Aspirations of Students at the University St. Kliment Ohridski Bitola - проект проект финансиран од страна на кралството Холандија, а реализиран од страна на  Business Start Up Center Битола, 2007-2008 (во својство на сениор експерт- истражувач);

·               ISUM 2007, Битола, во својство на ко-предавач на предметот “Стратегиски бренд менаџмент”, со визитинг професорот Robert Lauterborn (Distinguished Professor of Advertising, State University of North Carolina at Chapel Hill, USA)

·               ISUM 2006, Тетово, во својство на ко-предавач со визитинг професорот Роберт Лаутерборн  на предметот Интегрирани маркетинг комуникации (Integrated Marketing Communications). Во рамките на овој проект е реализиран студиски престој на споменатиот униврзитет во САД, во периодот април-мај 2006 год.

·               IWUM 2005, Skopje (International Winter University Macedonia), во својство на ко-предавач со визитинг професорот д-р Марвин Хофман, (Appalachian State University in North Carolina, USA), на предметот Менаџмент во јавната администрација (Public Administration Management);

·               Transboundary Cooperation of Universities in Macedonia, Albania and Greece,  East West Institute – Vienna, 2004-2005

·               Capacity building of Macedonian Local Self Government, proekt finansiran i realiziran od strana na USAID / DAI / ZELS, 2004.

·               Competency to Competitiveness – Matchmaking Pilot project  (labour market supply and demand), проект финансиран од ЕУ, спроведен преку ЕАР, во соработка со Министерството за труд  и социјална политика на Република Македонија, 2004/05;

·               Local Leaders Certification Program, (програма за цертификација на градоначалниците и членовите на општинските совети во Република Македонија, поддржана и реализирана од страна на  USAID/DAI/World Learning /ЗЕЛС) 2005;

·               Tempus JEP - Structuring and integrating the University International Cooperation), 2005/06

·               Програма за менторство на AIESEC – Македонија , во својство на ментор на студент кандидиран од AIESEC, 2007

  Д-р Снежана Саламовска исто така, се јавува  во својство на консултант во следните позначајни апликативни проекти :

·               Реализација на обуки и индивидуални консултации на мали бизниси, во рамките на државните натпревари за најдобар бизнис план во 2007 и 2008 година, во организација на Business Start Up центарот во Битола;

·               Спроведување на маркетинг истражувања за потребите на Прилепска Пиварница, во 2009 и 2004 год.

·               Спроведување на маркетинг истражување како подлога за изработка на стратегија за брендирање, за потребите на ДОО “Випро” Гевгелија, проект поддржан од страна на SINTEF Industrial Management , Norway 2006;

·               Изработка на маркетинг стратегија за ДОО “Макпрогрес” Виница, проект поддржан од страна на SINTEF Industrial Management, Norway 2005.

     Паралелно со работата на споменатите проекти,  таа активно учествува на повеќе меѓународни конференции,  и  реализира предавања на семинари и форуми, како на пример:

·               Executive Workshop “Integrated Marketing Communiaction - an Implementation Tool of Strategic Brand Management” (Position -Co-trainer,  Visiting Trainer - Robert F. Lauterborn, USA) Skopje, July 2008;

·               Enterpreneurial Education – Fostering Enterpreneurial Mindsets”, Ohrid, 2008;

·               Меѓународна научна конференција “Предизвиците на новата економија”, Охрид, 2005

·               OSCE 12th meeting of the Economic Forum "New Challenges for Building Up Institutional and Human Capacity for Economic Development and Cooperation", Prague , May/June 2004

·               International Summer University Pristina 2004, Forum "Private Sector Development and Higher Education ", June 2004 (guest speaker)

·               Конференција за локален економски развој на Република Македонија, Скопје, декември 2003;

·               Реализира предавање на семинар на тема “Comunity development and needs assessment” за потребите на Piece Corps, Битола, 2004;

·               Реализира предавање на тема “ECTS – Challenges and achievements”, во рамките на семинарот “EHEA – Challenges for curricula reform”, South East Initiative Network, Крушево, 2004

·               Организира и реализира предавања и семинари за обука на јавната администрација во општините во Република Македонија од областа на стратегиското планирање во заедниците (2003/04) и сл.

   Д-р Снежана Саламовска е член на следниве научни и професионални организации:

·               ICOM – International Councill of Museums (Меѓународен Совет на музеите ), меѓународна професионална организација со седиште во Париз, Франција, во својство на индивидуален член  во категоријата претставници на универзитети;

·               Здружение за маркетинг на Република Македонија – Скопје.

  1. University of Bologna, Italy, ноември 2008, Tempus мобилност (institutionalisation of ISUM 2008);
  2. Department of Balkan Studies – Florina, Interreg Проект “Regional Development, Trans-border Co-operation and the European Union Factor”, октомври 2006;
  3. University of North Carolina, Chapel Hill, USA, во рамките на проектот International Summer University Macedonia 2005,со финансиска поддршка од Холандската Влада, април-мај 2005;
  4. Appalachian State University , North Carolina, USA, во рамките на проектот International Summer University Macedonia 2005, со финансиска поддршка од Холандската Влада, април 2005;
  5. Prague, Czech Republic, OSCE 12th Economic Forum , мај-јуни 2004, (со финансиска поддршка од OSCE)
  6. Faculty of Economics – Korca, Republic of Albania , Transboundary Cooperation of Universities in Macedonia, Albania and Greece , 2004;
  7. University of  Macedonia, Thessalonica, november 2003
  8. Republic of Greece (University of Castoria, ANCO, ANKA), студиска посета реализирана во рамките на проектот "Development of a Plan for a Border Zone”, финансиран од EU, Септември 2003

 

 

СООПШТЕНИЈА

23 Јуни 2014

СООПШТЕНИЕ

повеќе

18 Јуни 2014

Менаџмент и Организациски менаџмент

повеќе

16 Јуни 2014

 СООПШТЕНИЕ - ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ и СМЕТКОВОДСТВО

повеќе
сите документи