вон. проф. д-р Снежана Мојсовска СаламовскаКабинет 30 Локак 172 Дир. телефон 048 427 020 ext. 172 Email snezana.salamovska@uklo.edu.mk Консултации понеделник и вторник 10.30 - 12.30

 

 • „Integrating  the Perspectives of Marketing Investments and Marketing Expenditures in Innovative Organisational Performance Measurement Systems“, 2013  (author), International Scientific Conference: Management, Leadership and Organisation in 21st Century, University of Dubrovnik, Croatia, 2013
 • “Balanced Score Card stakeholders perspective as element for performance evaluation in higher education”, (co-author) International Scientific Conference: Contemporary Management Challenges and the Organizational sciences, BAS, Macedonia, 2013
 • „Strenghtening the Innovation Capacity of Macedonian Business Sector“, (co-author) International Scientific Conference: South-East European Countries Towards European Integration, Elbasan, Albania 2012
 • „Implementation of Digital Marketing in the Virtual Space – Challenges for Companies  in Macedonia and the Region of Western Balkans“, (first author), International Scientific Conference REDETE, Banja Luka, 2012
 •  “Развојот на малите бизниси како фактор за намалување на миграцијата на пазарот на труд во Република Македонија” (коавтор), Meѓународна научна конференција: Миграцијата и пазарот на трудот, Крушево 2012
 •  “Translation and Standardisation of Economic Terminology and the Quality of Higher Education in Economics and Business”, (first author), International Scientific Symposium of Macedonian Association of Scien: “ Education in 21 Century”, Bitola 2011
 • “Incorporating the Value of Intangible Assets in Formal Accounting and Financial Statements - Key Contemporary Managerial Challenge”, (first author), International Scientific Conference - Economic & Social Challenges 2011 - “Globalization and Sustainable Development, Tirana 2011
 • “Digital Мarketing – a new Marketing World Order”, International Scientific conference “The Economy and Business in  Post-recession”, Faculty of Economics, Prilep, 2010
 • “The Performance Prism as a Contemporary Method for Company’s Overall Performance Assessment” Subotica 2006
 • „Интегрираните маркетинг комуникации – маркетинг парадигма на новата економија“, Меѓународна научна конференција, Охрид 2005
 •  „Етиката во промотивните активности на маркетиншки ориентираните музеи„, Меѓународно советување на ICOMМаврово, 2004
 •  “Marketing strategic control as a tool of performance evaluation in the companies in transition countries” – Меѓународен симпозиум на тема  "Strategic Control", Subotica, 2004
 • “Специфичности на процесот на маркетинг комуницирање во меѓународна средина„, Симпозиум на Здружението за маркетинг на РМ, 2004

 

 

СООПШТЕНИЈА

01 Декември 2015

Согласно  Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 21.11.2015 година, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-Засади ја својата иднина”, 2 декември 2015 година (среда), е прогласен за неработен ден.

повеќе

01 Декември 2015

Им се соопштува на студентите од  Економскиот факултет – Прилеп да се придржуваат кон роковите наведени во ова соопштение.

Да извршат заверка на непарните семестри запишани во учебната (академската) 2015/2016 год. (важи за сите генерации заклучно со генерација од 2008 год.) и тоа:

-      од 21.12.2015 год. до 25.12.2015 год.

Во истиот временски период да ги пријават испитите за јануарскиот испитен рок 2016 год.

Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.

повеќе

26 Ноември 2015

СООПШТЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

повеќе
сите документи