вон. проф. д-р Снежана Мојсовска СаламовскаКабинет 30 Локак 172 Дир. телефон 048 427 020 ext. 172 Email snezana.salamovska@uklo.edu.mk Консултации понеделник и вторник 10.30 - 12.30

 

 • „Integrating  the Perspectives of Marketing Investments and Marketing Expenditures in Innovative Organisational Performance Measurement Systems“, 2013  (author), International Scientific Conference: Management, Leadership and Organisation in 21st Century, University of Dubrovnik, Croatia, 2013
 • “Balanced Score Card stakeholders perspective as element for performance evaluation in higher education”, (co-author) International Scientific Conference: Contemporary Management Challenges and the Organizational sciences, BAS, Macedonia, 2013
 • „Strenghtening the Innovation Capacity of Macedonian Business Sector“, (co-author) International Scientific Conference: South-East European Countries Towards European Integration, Elbasan, Albania 2012
 • „Implementation of Digital Marketing in the Virtual Space – Challenges for Companies  in Macedonia and the Region of Western Balkans“, (first author), International Scientific Conference REDETE, Banja Luka, 2012
 •  “Развојот на малите бизниси како фактор за намалување на миграцијата на пазарот на труд во Република Македонија” (коавтор), Meѓународна научна конференција: Миграцијата и пазарот на трудот, Крушево 2012
 •  “Translation and Standardisation of Economic Terminology and the Quality of Higher Education in Economics and Business”, (first author), International Scientific Symposium of Macedonian Association of Scien: “ Education in 21 Century”, Bitola 2011
 • “Incorporating the Value of Intangible Assets in Formal Accounting and Financial Statements - Key Contemporary Managerial Challenge”, (first author), International Scientific Conference - Economic & Social Challenges 2011 - “Globalization and Sustainable Development, Tirana 2011
 • “Digital Мarketing – a new Marketing World Order”, International Scientific conference “The Economy and Business in  Post-recession”, Faculty of Economics, Prilep, 2010
 • “The Performance Prism as a Contemporary Method for Company’s Overall Performance Assessment” Subotica 2006
 • „Интегрираните маркетинг комуникации – маркетинг парадигма на новата економија“, Меѓународна научна конференција, Охрид 2005
 •  „Етиката во промотивните активности на маркетиншки ориентираните музеи„, Меѓународно советување на ICOMМаврово, 2004
 •  “Marketing strategic control as a tool of performance evaluation in the companies in transition countries” – Меѓународен симпозиум на тема  "Strategic Control", Subotica, 2004
 • “Специфичности на процесот на маркетинг комуницирање во меѓународна средина„, Симпозиум на Здружението за маркетинг на РМ, 2004

 

 

СООПШТЕНИЈА

15 Февруари 2017

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметите Сметководство и Финансиски пазари и институции дека внесувањето на оценки во индекс ќе се врши на ден 16.02.2017 (четврток) од 09.00 до 11.00 часот кај демонстратор Андријана Црвенкоска

повеќе

14 Февруари 2017

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус на студии, дека во периодот од 15.02.2017 – 24.02.2017 год. ќе се врши упис на парните семестри (II и IV).

повеќе

09 Февруари 2017

Пакет за млади опуштено со FANCY пакет од шпаркасе банка

повеќе
сите документи