вон. проф. д-р Снежана Мојсовска СаламовскаКабинет 30 Локак 172 Дир. телефон 048 427 020 ext. 172 Email snezana.salamovska@uklo.edu.mk Консултации ponedelnik i cetvrtok 10.30 - 12.30

Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска е родена во Битола во 1972 год. Основно и средно образование завршила во Битола,како најдобар ученик во својата генерација, а добитник е на регионални и републички награди на натпревари и конкурси од повеќе наставни области, а посебно од областите на странските јазици и книжевноста. Континуирано користела стипендија за таленти веќе од прва година средно образование и во текот на универзитетските студии кои што ги реализирала на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на Економскиот факултет во Прилеп. Дипломирала во 1996 година,  а магистрирала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на Економски факултет во Скопје, на студиската програма по МАРКЕТИНГ во 1999 год.  Докторската дисертација ја одбранила на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, на Економскиот факултет во Прилеп во 2008 год, на тема од областа на маркетинг менаџментот.Активно зборува англиски и руски јазик.

Таа стекнала повеќегодишно работно искуство во областа на високото образование, бизнис секторот, јавниот сектор, како и во невладиниот сектор. Поважни работни ангажмани се следниве:

 • Референт за план и анализа во ДОО „Битолатекс Трикотажа“ Битола,  од 1999 до 2000 год
 • Раководител на секторот за маркетинг на АД „Пивара Битола“ – Битола,  од 2000 до 2002 год
 • Координатор за локален економски развој во  општина Битола,  од 2002 до 2003 год.

Таа е два пати избирана за шеф на Катедрата за менаџмент, маркетинг и бизнис на Економскиот Факултет во Прилеп, Универзитет. „Св.Климент Охридски“ во Битола, со што во тој период во континуитет е член на Деканатската управа на Економскиот факултет.

Доц. д-р Снежана Мојсовска Саламовска ги реализирала предавањата и вежбите на повеќе предмети од областите маркетинг и менаџмент. на Катедрата за менаџмент, маркетинг и бизнис на Економскиот Факултет.

Ангажирана е како професор по предметот Business Environment на Franklin University од Охајо, САД,  во континуитет,  од основањето на магистерскиот студиум Master of Business Administration во Република Македонија, кој што во целост се реализира на англиски јазик

Исто така, ангажирана е и како професор на предметот Management of SME’s на магистерскиот студиум - Master Programme in Entrepreneurship and Local Economic Development на Stafordshire University – United Kingdom/SEE University, Macedonia .

 Таа досега реализирала бројни предавања, како и предмети во целост за кои се доделени и Европски цертификати на повеќе меѓународни летни и зимски школи , и тоа

 • International Summer School, “Ss. Cyril and Methodius” University – Skopje, Macedonia, “Make a Difference – Become a CSR EU Leader”, Ohrid, 2013
 • RESITA  Summer School – Social Entrepreneurship, Social Innovations and Social Business models, Ohrid, 2013. Project organiser: Academic Entrepreneurship and Innovation Network of SEE Universities
 • International Summer University Macedonia  (ISUM) во текот на три години - 2006, 2007, 2008, во организација на амбасадата на Кралството Холандија,  како ко-професор на предметите Integrated Marketing Communications и Strategic Brand Management ,  во соработка со еминентниот професор Robert Lauterborn од Државниот Универзитет во  North Carolina at Chapel Hill, USA;
 • International Winter University Macedonia (IWUM)  2005,  во организација на амбасадата на Холандија, како ко-професор на предметот  Public Administration Management, соработка со професорот Marvin Hoffman PhD од Appalachian State University in North Carolina, USA
 • Pristina Summer University 2004

Учествувала во повеќе меѓународни проекти,како на пр:

 • Учество во научно-образовната програма “Диалог в имя будущего”,  во организација на „Фонд Горчакова“ , проследено со студиски престој во  Москва во декември 2013
 • Учество во програмата “Балканский диалог”,  во организација на „Фонд Горчакова“, во Софија, 2013
 • Ангажирана како експерт евалуатор во меѓународната ЕУ програма  in ERA.Net RUS Programme,  Pilot Joint Call in S&T Projects
 • Ангажирана како internship advisor and student mentor  at Columbus State Community College, USA, 2010 (final diploma assignment preparation in  Macedonia)
 • Curriculum Development Project - “The entrepreneurial aspirations in the higher education“ , 2009 SPARK, Netherlands, во својство на Senior Researcher
 • Curriculum Development Project – introducing entrepreneurial courses at  the University of “St.Kliment Ohridski”, Bitola (cross faculty entrepreneurship),  реализиран во соработка со Business Start Up Centre – Bitola, 2008
 • Transboundary Cooperation of Universities in Macedonia, Albania and Greece,  реализиран во соработка со East West Institute – Vienna, 2004-2005
 • Structuring and Integrating the University International Cooperation – EU TEMPUS – PHARE project , 2005
 •  World Learning Certified Core Trainer, ангажирана  во рамките на програмата Local Leaders Certification Program , поддржана од  World Learning /USAID/ DAI - Development Alternatives Incorporated / ZELS во  2005 
 • Ангажирана како општински координатор на проектот Local  Economic Development Project, поддржан од  USAID/DAI/LGRP, реализиран во соработка со градоначалниците од РМ, 2002-2003
 • Ангажирана како  цертифициран обучувач – консултант во рамките на проектот Capacity building of Macedonian Local Self Government“,  во организација на  USAID/Development Alternatives Incorporated/ZELS, 2004
 • Ангажирана како  цертифициран обучувач – консултант во рамките на проектот „Local Public Administration Development Project in the Republic of Macedonia,  во соработка со Холандската амбасада и VNG International, 2004
 • Ангажирана како   експерт во проектот „Creating the Macedonian Model Municipality,  реализиран од страна на United Nations Development Program/LDK Consultants, 2003
 • Ангажирана како   експерт во ЕУ проектот Pelister Tourism Development Study, LDK consultants, Athens 2003
 • Ангажирана како   експерт  и член на националното советодавно тело на ЕУ проектот Development plan for border zone (Republic of Macedonia and Republic of Greece) , LDK consultants, Athens 2003
 • Ангажирана како   експерт во ЕУ проектот Improving the vocational training in the border zone , LDK consultants, Athens 2003,

Проф. Мојсовска Саламовска  реализирала бројни обуки, работилници и семинари во општините во република Македонија, како и за  компании од бизнис секторот. Била  ментор и обучувач и на бизнис план натпревари на ниво на Универзитет и пошироко, консултант на млади претприемачи во бизнис инкубатори и тн.

 

проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска реализирала повеќе студиски престои на универзитети во САД, земјите на ЕУ, Руската  федерација итн. 

Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска  реализирала повеќе студиски престои на универзитети во САД, земјите на ЕУ, Руската  федерација итн.

 • „Integrating  the Perspectives of Marketing Investments and Marketing Expenditures in Innovative Organisational Performance Measurement Systems“, 2013  (author), International Scientific Conference: Management, Leadership and Organisation in 21st Century, University of Dubrovnik, Croatia, 2013
 • “Balanced Score Card stakeholders perspective as element for performance evaluation in higher education”, (co-author) International Scientific Conference: Contemporary Management Challenges and the Organizational sciences, BAS, Macedonia, 2013
 • „Strenghtening the Innovation Capacity of Macedonian Business Sector“, (co-author) International Scientific Conference: South-East European Countries Towards European Integration, Elbasan, Albania 2012
 • „Implementation of Digital Marketing in the Virtual Space – Challenges for Companies  in Macedonia and the Region of Western Balkans“, (first author), International Scientific Conference REDETE, Banja Luka, 2012
 •  “Развојот на малите бизниси како фактор за намалување на миграцијата на пазарот на труд во Република Македонија” (коавтор), Meѓународна научна конференција: Миграцијата и пазарот на трудот, Крушево 2012
 •  “Translation and Standardisation of Economic Terminology and the Quality of Higher Education in Economics and Business”, (first author), International Scientific Symposium of Macedonian Association of Scien: “ Education in 21 Century”, Bitola 2011
 • “Incorporating the Value of Intangible Assets in Formal Accounting and Financial Statements - Key Contemporary Managerial Challenge”, (first author), International Scientific Conference - Economic & Social Challenges 2011 - “Globalization and Sustainable Development, Tirana 2011
 • “Digital Мarketing – a new Marketing World Order”, International Scientific conference “The Economy and Business in  Post-recession”, Faculty of Economics, Prilep, 2010
 • “The Performance Prism as a Contemporary Method for Company’s Overall Performance Assessment” Subotica 2006
 • „Интегрираните маркетинг комуникации – маркетинг парадигма на новата економија“, Меѓународна научна конференција, Охрид 2005
 •  „Етиката во промотивните активности на маркетиншки ориентираните музеи„, Меѓународно советување на ICOMМаврово, 2004
 •  “Marketing strategic control as a tool of performance evaluation in the companies in transition countries” – Меѓународен симпозиум на тема  "Strategic Control", Subotica, 2004
 • “Специфичности на процесот на маркетинг комуницирање во меѓународна средина„, Симпозиум на Здружението за маркетинг на РМ, 2004

 

 

СООПШТЕНИЈА

04 Септември 2015

Прелиминарна ранг листа втор уписен рок

повеќе

04 Септември 2015

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 2015/2016

повеќе

02 Септември 2015

СООПШТЕНИЕ

повеќе
сите документи