вон. проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска



Кабинет 30 Локак 172 Дир. телефон 048 427 020 ext. 172 Email snezana.salamovska@uklo.edu.mk Консултации понеделник и вторник 10.30 - 12.30

 

 • „Integrating  the Perspectives of Marketing Investments and Marketing Expenditures in Innovative Organisational Performance Measurement Systems“, 2013  (author), International Scientific Conference: Management, Leadership and Organisation in 21st Century, University of Dubrovnik, Croatia, 2013
 • “Balanced Score Card stakeholders perspective as element for performance evaluation in higher education”, (co-author) International Scientific Conference: Contemporary Management Challenges and the Organizational sciences, BAS, Macedonia, 2013
 • „Strenghtening the Innovation Capacity of Macedonian Business Sector“, (co-author) International Scientific Conference: South-East European Countries Towards European Integration, Elbasan, Albania 2012
 • „Implementation of Digital Marketing in the Virtual Space – Challenges for Companies  in Macedonia and the Region of Western Balkans“, (first author), International Scientific Conference REDETE, Banja Luka, 2012
 •  “Развојот на малите бизниси како фактор за намалување на миграцијата на пазарот на труд во Република Македонија” (коавтор), Meѓународна научна конференција: Миграцијата и пазарот на трудот, Крушево 2012
 •  “Translation and Standardisation of Economic Terminology and the Quality of Higher Education in Economics and Business”, (first author), International Scientific Symposium of Macedonian Association of Scien: “ Education in 21 Century”, Bitola 2011
 • “Incorporating the Value of Intangible Assets in Formal Accounting and Financial Statements - Key Contemporary Managerial Challenge”, (first author), International Scientific Conference - Economic & Social Challenges 2011 - “Globalization and Sustainable Development, Tirana 2011
 • “Digital Мarketing – a new Marketing World Order”, International Scientific conference “The Economy and Business in  Post-recession”, Faculty of Economics, Prilep, 2010
 • “The Performance Prism as a Contemporary Method for Company’s Overall Performance Assessment” Subotica 2006
 • „Интегрираните маркетинг комуникации – маркетинг парадигма на новата економија“, Меѓународна научна конференција, Охрид 2005
 •  „Етиката во промотивните активности на маркетиншки ориентираните музеи„, Меѓународно советување на ICOMМаврово, 2004
 •  “Marketing strategic control as a tool of performance evaluation in the companies in transition countries” – Меѓународен симпозиум на тема  "Strategic Control", Subotica, 2004
 • “Специфичности на процесот на маркетинг комуницирање во меѓународна средина„, Симпозиум на Здружението за маркетинг на РМ, 2004

 

 

СООПШТЕНИЈА

09 Декември 2016

Дополнување на конкурс и дополнителен уписен рок за трет циклус на студии

повеќе

30 Ноември 2016

Им  се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2016/2017 год.  да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

 

- на ден 21.12.2016 г. студентите со досие бр. 01 до 60

- на ден 22.12.2016 г. студентите со досие бр. 61 до 120

- на ден 23.12.2016 г. студентите со досие бр. 121 до 171

Придржувањето кон распоредот е задолжително.         

 

Прегледите ќе се обават  во кабинетот за странски јазици во ходникот кај библиотеката. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).

            Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар кој треба да биде на денот кога е извршен систематскиот преглед.

повеќе

29 Ноември 2016

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

повеќе
сите документи