доц. д-р Зоран Николовски


Материјали >>


Кабинет 8 Локак Дир. телефон 070730877 Email zoran.nikolovski@uklo.edu.mk Консултации Понеделник 10.00-12.00 часот ; Среда 10.00-12.00 часот

Образование: 

Докторски студии:  2012:  Доктор на филолошки науки: „Англиските лексички заемки во францускиот јазик од 1945-2005 година (лингвистички и социокултурен аспект), Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје

Магистерски студии: 2002: Магистер на филолошки науки, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

Факултетски студии: 1996: Професор по француски јазик и книжевност, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ - Скопје  

        Наставна област: Француски јазик, Современ француски јазик, Синтакса и Лексикологија на францускиот јазик 

        Интерес во науката: Јазична политика, Социолингвистика, Јазици во контакт, Лексикологија 

Вработување и работно искуство: 

2012: избран за доцент

        2002-2011: избран за виш лектор

        1999-2002: избран за предавач

 2000 до денес: ангажиран и вработен како предавач, виш лектор и доцент на Економски факултет-Прилеп

1999 до денес: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Педагошки факултет-Битола

1999 до денес: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Технички факултет-Битола

2000- 2012: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Факултетот за биотехнички науки-Битола 

2000 до денес: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Високата медицинска школа-Битола

2001-2006: ангажиран како предавач и виш лектор на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид

2002-2005: ангажиран како предавач и виш лектор на Студиите по јавна администрација-Битола

2007-2009: ангажиран како наставник по лексикологија на Педагошки факултет-Битола (под менторство)

2007-2009: ангажиран како наставник по синтакса на Педагошки факултет-Битола (под менторство)

2013: ангажиран како доцент на Факултетот за безбедност-Скопје

1998-1999: преведувач во Генералштабот на Министерството за одбрана, оддел за меѓуармиска соработка, Влада на Република Македонија

1995-1998: предавач по француски јазик, Асоцијација за француски јазик и култура-Битола

1993: новинар, Тера Телевизија-Битола

Зоран Николовски : Современата јазична политика на Франција во однос на францускиот и регионалните јазици, Педагошки факултет & Киро Дандаро, Битола, 2003.

1995 година: Како стипендист на француската влада, учествува на семинарот за француски јазик на Бургоњскиот универзитет во Дижон каде се стекнува со соодветна диплома од највисок степен за познавање на јазикот,

1998 година: Преку програмата Темпус, престојува во неколку универзитетски центри: во Нант и Анже во Франција, потоа во Гетинген, Германија, Генд во Белгија и Венло во Холандија, кадешто се запознава со организационата структура на овие универзитети,

2000 година: Како стипендист на француската влада користи едномесечна стипендија за семинарот за професори по француски јазик на CAVILAM во Виши, Франција, каде се здобивам со соодветна диплома,

2002 година: Престој во Лион на École des arts culinaires et de l’hôtellerie заради продлабочување на соработката помеѓу истата и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид.

Z. Nikolovski: « À propos de quelques gallicismes dans le dialecte contemporain de Bitola », Трибина „Битола во светлината на француско-македонските односи“,   XIV Меѓународна тркалезна маса „Франција, Македонија, Европа: минато, сегашност и иднина“, 14. 05. 2004.

З. Николовски: „Францускиот јазик во науката и техниката“, Меѓународна научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“, 26-27 септември 2012, Скопје, Катедра за преведување и толкување, Филолошки  факултет  „Блаже Конески“-Скопје. 

З. Николовски: „Францускиот јазик како средство за информирање на потрошувачот и заштита на работникот“, Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, Здружение „Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје и Економски факултет-Прилеп,  Крушево, 19-20 октомври 2013. 

З. Николовски: Поимот јазична политика, Хоризонти, бр. 8, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 2012. 

Z. Nikolovski: « Contribution de la Commission générale de terminologie et de néologie à la traduction de certains anglicismes dans la langue française », Conférence international « LANGUES ET MÉTIERS, LANGUES ET COUTUMES », organisé par le Département de Français de la Faculté des Langues Étrangères, Université de Tirana, Tirana, le 18 mars 2013.

Z. Nikolovski: « Traduction de certains anglicismes dans le domaine de l'armement et de l'armée », Conférence internationale « Langage(s) et traduction », Figement et imaginaire linguistique, Université de Bucarest, Bucarest, 9-12 septembre 2013.

З. Николовски: „Улогата на електронските лексикографски ресурси за француски јазик во истражувања на заемките“, Меѓународен симпозиум „Електронските ресурси и филолошките студии“, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, Скопје, 12-13 септември 2013 година.

З. Николовски: „Терминолошко збогатување на францускиот јазик“, Учител, Педагошки факултет-Битола, Битола, 2013.

Работилници, трибини, конференции и симпозиуми 

1998: Stage de formation à utilisation du dispotif multimédia “VIFAX”, Agence de la Francophonie/Agence de coopération culturelle et technique, Skopje, 30.06-03.07. 1998.

2004: Работилница: „Наставна методологија и планирање на наставни курсеви“, Проект за поддршка на високото образование во општествените науки во Македонија“,Civic Education Project-Македонија, Струга, 2-3 април 2004.

2004: Tрибина „Битола во светлината на француско-македонските односи“,   XIV Меѓународна тркалезна маса „Франција, Македонија, Европа: минато, сегашност и иднина“, 14. 05. 2004.

2007: Работилница за обука „Обезбедување квалитет во високообразовните установи“, Темпус проект „Надградување на системот за обезбедување квалитет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Битола, 13.06.2007.

2012: Меѓународна научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“,Катедра за преведување и толкување, Филолошки  факултет „Блаже Конески“-Скопје, Скопје, 26-27 септември 2012, (трудот е наведен погоре).

2012: Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, 19-20 октомври, Крушево, Здружение „Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје и Економски факултет-Прилеп, (трудот е наведен погоре).

2013: Conférence internationalе « Langues et métiers, langues et coutumes », organisé par le Département de Français de la Faculté des Langues Étrangères, Université de Tirana, le 18 mars 2013, (трудот е наведен погоре).

2013 : Conférence internationale « Langage(s) et traduction », Figement et imaginaire linguistique, Université de Bucarest, Bucarest, 9-12 septembre 2013, (трудот е наведен погоре).

2013 : Меѓународен симпозиум „Електронските ресурси и филолошките студии“, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, 12-13 септември 2013 година, Скопје,  (трудот е наведен погоре)

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по француски јазик на Педагошки факултет-Битола,

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по француски јазик на ФАМИС-Битола, 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по германски јазик на ФАМИС-Битола, 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик на Економски факултет-Прилеп, 

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик на Правен факултет-Кичево, 

Анонимни рецензии на трудови за потребите на научното списание Хоризонти на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, 

Член на комисија за одбрана на дипломска работа на кандидати од Педагошки факултет-Битола, 

7 години новинар-соработник во Радио Битола.

СООПШТЕНИЈА

02 Септември 2015

СООПШТЕНИЕ

повеќе

31 Август 2015

Им  се соопштува на студенти на Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето  предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година, заверка  на непарните семестри за студентите од генерацијата 2009/2010 година па наваму ќе се врши од 14.09.2015 год. до 25.09.2015 год.

При уписот студентите од генерација 2010/2011 год. па наваму задолжителено со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса.

повеќе

31 Август 2015

Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

повеќе
сите документи